Yayınlanma: 01.12.2023 - 00:01

ERZURUM DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

8. Bölge Müdürlüğünden

1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmaz malların satış ihalesi hizasında gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik hükümlerine göre  “Açık Teklif Usulü”  ile DSİ 8. Bölge Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünde yapılacaktır.

2- İhaleye katılacak isteklilerin; Yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, 8. Bölge Muhasebe Şube Müdürlüğünce verilen geçici teminat vezne alındı makbuzunu veya ilgili banka teminat mektubunu(süresiz), yasal yerleşim belgesi ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan suretini, tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ve yahut benzeri mesleki kuruluştan 2022 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname ve nüfus cüzdan sureti ile, özel kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti, yerleşim yeri belgesi ve Noter tasdikli vekaletname örneği ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla teklif mektupları ile istenilen belgeler iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3- Geçici teminatın Bankalardan alınacak geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27’nci maddesi ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.

4- Taşınmaz mal satış şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içinde 8.Bölge Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğüne müracaatla bedelsiz olarak temin edilebilir.

5- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6- Taşınmaz mal satış ihalelerinde tüm vergi, resim ve harçlar alıcısına aittir.

7- İsteklilerin ihale gün ve saatinde 8.  Bölge Müdürlüğü, Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına geçici teminatı yatırmış olarak kimlikleri ile başvurmaları gerekmekte olup, gecikme halinde ihaleye iştirak etmek mümkün değildir. İLAN OLUNUR.

İli         İlçesi      Köyü/Mah. Ada        Parsel Cinsi Yüzölçümü (m²) İmar Durumu Tahmini Satış Bedeli(TL)    Geçici Teminat(TL)     İhale Tarihi    İhale Saati

Erzincan Merkez Yoğurtlu          -         1320 Kanal 1.500 m2                   İmarlı             3.750.000,00                   112.500,00             14.12.2023       09:30

Erzincan Merkez Yoğurtlu          -         1339 Kanal 725,00 m2           İmarlı             1.812.500,00                     54.375,00             14.12.2023       10:30


#ilangovtr Basın No: ILN01941549