Yayınlanma: 02.03.2024 - 00:00

EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BİLGİSAYAR VE MONİTÖR (EKRAN) ALIMI

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bilgisayar Ve Monitör (Ekran) Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2024/265429

1- İdarenin

a) Adı: EYÜPSULTAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Nişanca Mah. Eyüp Sultan Bulvarı No:72 34050 EYÜPSULTAN/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 2124443000 - 2126122000

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu mal alımın

a) Adı: Bilgisayar Ve Monitör (Ekran) Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı: 100 adet Masaüstü Bilgisayar ve 100 adet Monitör (Full Hd Led Ekran) Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi: Sözleşme imzalanmasına müteakip 60 gün içerisinde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi: Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 18.03.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Ekonomik açıdan en avantajlı 1. ve 2. teklif sahibi olması öngörülen firmalardan,  beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ile birlikte özellikleri teknik şartnamede belirtilen ve EK-1 numune tutanağında yer alan ürünlere ait numuneler istenilecektir. Numuneler belirtilen süre içinde Nişanca Mah. Eyüpsultan Bulvarı No:72 (Eyüpsultan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü) Eyüpsultan/İSTANBUL adresine teslim edilerek EK-1 numune tutanağı Destek Hizmetleri Müdürlüğüne sunulacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No: ILN01993745