HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 29.05.2024 - 00:00

HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İSKENDERUN DEVLET HASTANESİNDE BULUNAN TİCARİ ALANLAR  KANTİN/KAFETERYA/OTOMAT YERİ OLARAK KULLANILMAK ÜZERE KİRAYA VERİLECEKTİR

Müdürlüğümüze bağlı İskenderun Devlet Hastanesinde yer alan 382 m2 alan (İskenderun Devlet Hastanesi Ana Binada 310 m2 ve İskenderun Acil Durum Hastanesinde bulunan 60 m2 alan ayrıca otomat cihazları için 12 m2  alan ) Kantin/Kafeterya yeri olarak kullanılmak üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi kapsamında (Açık Teklif Usulü) kiraya verilecektir.       

1- İhale konusu taşınmazın niteliği, yeri ve miktarı:

İskenderun Devlet Hastanesinde yer alan 382 m2 alan Kantin/Kafeterya olarak kullanmak üzere 36 aylığına kiraya verilecektir.

2- Şartname ve Ekleri: Şartname ve ekleri Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Biriminde ücretsiz olarak görülebilir. Ancak teklif verecek isteklilerin şartname almaları zorunludur. Şartname bedeli olan 500,00 TL (Beşyüz Türklirası )’nin Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Halk Bankası TR86 0001 2009 2290 0044 0000 09  İBAN No’lu hesabına, ihaleye katılacak firma adı ve doküman bedeli açıklaması ile yatırılması  ve şartname satışı için Merkezi Satınalma Birimine başvurulması gerekmektedir.  

3- İhalenin tarihi, yeri ve şekli:

İhale Adı

İhale Tarihi ve saati

Geçici Teminat Bedeli

İhalenin Yapılacağı Yer

İskenderun Devlet Hastanesi Kantin/Kafeterya Alanı Kiralama İşi

05.06.2024

Saat:10:00

350.000,00  TL

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu


İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Hatay İl Sağlık Müdürlüğü (Altınçay Mah. M. Kafdar Cd. No:53 Antakya/HATAY) Toplantı Salonunda yapılacaktır. İstekliler, şartnamede istenilen belgeleri kapalı bir zarf içerisinde ihale saatinden önce Satınalma Komisyonuna sunmak zorundadır. İhale, ihale komisyonu tarafından belgeleri tam ve uygun olan istekliler huzurunda sözlü açık arttırma şeklinde yapılacaktır.

4- Tahmin Edilen Bedel: Muhammen Bedel (Bir yıllık kira bedeli) 3.350.000,00 TL (Üçmilyonüçyüzellibin TL)’dir.

5- Geçici Teminat: İhaleye katılacakların, ihale tarih ve saatinden önce yukarıdaki tabloda belirtilen miktarda geçici teminatı ihale dosyasında sunmaları gerekmektedir. Teminat olarak kabul edilecek değerler: Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Türk parası olarak sunulacak nakit teminatlardır. Nakit teminatlar, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Halk bankası  TR86 0001 2009 2290 0044 0000 09  İBAN No’lu hesabına yatırılacaktır, geçici teminat yatırıldığına ilişkin dekont ihale dosyasında sunulacaktır.

6- İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler:

a. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi (idarece onaylanmış), veya onaylı nüfus kayıt örneği, tüzel kişi olması halinde vergi numaralarını gösterir belge

b. Yasal yerleşim yerini gösteren ve Tebligat için gerekli adres/ikametgâh belgesi beyanı, irtibat için telefon, varsa faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.

c. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

d. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

* Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten ve son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan vekilin temsile yetkili olduğunu gösterir noter onaylı vekâletnamesi ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

f. Geçici Teminata ilişkin belge (5. Maddede açıklama yapılmıştır.)

g. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

h. İsteklilerin resmî kurumlardan alınmış kantin işletmeciliği belgesi veya kantin işletmeciliği ustalık belgesi veya diploması.

i. İstekliler son 10 (on) yıl içerisinde en az 400 yatak kapasiteli ve en az 1 (bir) yıl boyunca bir sağlık tesisi kantin ve/veya kafeterya işletmecisi olarak hizmet verdiğini gösteren resmi makamlarca/ilgili idarece onaylanmış İş Bitirme Belgesi/Tutanağı veya resmi yazıyı sunmak zorundadır.

j. Son 1 (bir) yıl içerisinde Hatay İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinde Kantin/Büfe/Çay Ocağı vb. yerlerinin işletmeciliği ihalesi uhdesinde (İhale Komisyon Karar tarihi itibari ile) bırakıldığı halde, sözleşme imzalamayan ve İhale tarihi itibariyle Hatay İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlık Tesislerine kira alacaklarından doğan vadesi geçmiş borcu bulunanlar ihaleye katılamaz. Katılımcılar İdaremize bağlı kurumlarda iş yapıyor ise, ihaleye katılan isteklinin son bir ay içerisinde, geçmiş dönem borcunun olmadığına dair idareden alınmış resmi yazıyı ihale dosyasında sunmaları gerekmektedir.

7- Tekliflerin verilmesi:

İhale Dosyası ilanda belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve açılmadan istekliye iade edilir.

8- İşe başlama tarihi Kira Şartnamesinde de belertildiği üzere İskenderun Acil Durum Hastanesinde bulanan alana ticari faaliyetin yerine getirilebilmesi için gerekli yerin yapılması ve İdarece uygun görülmesi üzerine idare ile yüklenici firma arasında yapılan yer teslim tutanağı ile başlar. Sözleşme imzalanmasına müteakip 15 (Onbeş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

9- İhaleye iştirak edecek katılımcılar ihale tarihinden önce kantin/kafeterya olarak kiralanacak ticari alanı görebilir ve idareden bilgi alabilir. İhaleye iştirak eden isteklilerin kantin/kafeterya olacak kiralanacak ticari alanı görmüş ve idaren bilgi almış sayılacaktır.

10- İhale, muhammen bedel üzerinden açık artırma sonucunda en yüksek teklifi veren isteklide bırakılacaktır.

11- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

#ilangovtr Basın No: ILN02037074