Yayınlanma: 01.12.2023 - 00:01

ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO : 2023/513 Esas

DAVALILAR : ŞERİFE ÇELİK - T.C. Kimlik No: 52567080452

Davacı Orman Bölge Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine Isparta ili, Merkez İlçesi,Kuleönü Kasabası, Palamutlu Mevkii, 16231 parsel sayılı taşınmazın tapuda davalıların murisi adına kayıtlı olduğu, dava konusu taşınmazın yer aldığı Isparta Davraz Serisi devlet ormanının tahdit ve kadastro çalışmalarının bitirildiği ve orman tahdit sınırlarının 05/09/1974 tarihinde kesinleşiği dava konusu taşınmazın bulunduğu yörede 2/B çalışmalarının da yapıldığı ve 2/B uygulamasına konu olmadığı ve kesinleşmiş orman tahdit sınırları içinde kaldığı gerekçesiyle dava konusu taşınmazın tapusunun iptali ile orman vasfıyla hazine adına kayıt ve tescili açılan davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Şerife Çelik adına dava dilekçesinde gösterilen adresine çıkartılan tebligatın gösterilen adresin kapalı olduğu, muhatabın adresten sürekli olarak ayrıldığı ve tanınmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK’nın 122.maddesi uyarınca dava dilekçesinin davalıya tebliği, tebliğden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceği, aynı süre içinde iddia ve savunmalarının dayanağı olan tüm delil ve tanıklarını bildirmesi gerektiği, süresi içinde cevap dilekçesi vermezse davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, süresi içinde delil ve tanıklarını bildirmediği taktirde delil bildirme ve tanık dinletme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususlarıilanen tebliğ olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.27/11/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01941970