İZMİR 7. TÜKETİCİ MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 29.05.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/14 Esas

KARAR NO: 2024/232

Davacı HAMDİ YILMAZ, davalı FORUM MİMARLIK İNŞAAT DEKORASYON REKLAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

Asıl davanın KABULÜ İLE,

Dava konusu İzmir Bornova Gürpınar Mah. 22545 Ada, 3 Parsel, 4. Kat 7 nolu bağımsız bölümün davalı Süreyya Yiğit adına olan tapu kaydının iptali ile davacı adına tapuda kayıt ve tesciline,

Kararın kesinleşmesine müteakip hüküm özetinin gereği için Bornova Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

Birleşen davanın kesinleşmiş olması sebebiyle tekrar hüküm tesisine yer olmadığına,

Davacıdan alınan 14,00-TL başvuru harcı ve 1.255,50-TL peşin harcın karar kesinleştiğinde ve istek halinde davacıya iadesine,

Alınması gereken 427,60-TL başvurma harcı ve 8.197,20-TL peşin harcın davalılardan müşterek ve müteselsilen alınarak hazineye irat kaydına,

Davacı tarafından yapılan 455,80,-TL posta masrafı, 1.500-TL bilirkişi ücreti, 1.950-TL keşif yol ücreti,3.312,10-TL keşif mahkeme yolluğu, 9.057,68-TL Basın İlan masrafı olmak üzere toplam 16.275,58-TL'nin davalılardan müşterek ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. hükümleri gereğince 19.200-TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

HMK 333 maddesi uyarınca yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının karar kesinleştiğinde yatırana iadesine,

Dair, davacı vekilinin ve davalı vekilinin yüzüne karşı, davalı şirketin yokluğunda yapılan yargılama sonunda HMK 341 ve 345 maddeleri gereğince kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya eş değer bir başka yer mahkemesine sunulacak dilekçe ile istinaf yolu açık olmak üzere açıkça okunup anlatıldı.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 22/05/2024

#ilangovtr Basın No: ILN02039642