Yayınlanma: 30.11.2023 - 00:00

KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

KASTAMONU İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞI       

1- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez İlçe Kuzeykent Mahallesi Kuruçay Mevkii 2366 Ada 80 Parselde kayıtlı 2.614,50 m2 yüzölçümlü vasfı tarla taşınmaz 19.500.000,00 TL, İlimiz Merkez İlçe Saraçlar Mahallesi 934 ada 18 parselde kayıtlı 2.314,00 m2 yüzölçümlü vasfı arsa ve 934 ada 19 parselde kayıtlı 541,00 m2 yüzölçümlü  vasfı arsa olan taşınmazların 28.500.000,00 TL muhammen bedelleri üzerinden; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/A maddesi uyarınca, Kapalı Teklif Usulü ile ayrı ayrı satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

2- İhale bedelinin %50’si peşin, geri kalanın ise peşin ödemeyi müteakip 2 (iki) ay içersinde peşin tahsil edilecektir.

3- Merkez İlçe Kuzeykent Mahallesi Kuruçay Mevkii 2366 Ada 80 Parselde kayıtlı 2.614,50 m2 yüzölçümlü vasfı tarla taşınmazın muhammen bedeli 19.500.000,00 TL olup; geçici teminatı 585.000,00 TL’dir.

4- Merkez İlçe Saraçlar Mahallesi 934 ada 18 parselde kayıtlı 2.314,00 m2 yüzölçümlü vasfı arsa ve 934 ada 19 parselde kayıtlı 541,00 m2 yüzölçümlü  vasfı arsa olan taşınmazların muhammen bedeli 28.500.000,00 TL olup; geçici teminatı 855.000,00 TL’dir.

5- İhale 12.12.2023 Salı günü saat 11:00’de,Valilik Binası İstiklal Yolu toplantı salonunda Encümenimiz tarafından yapılacaktır.

6- İhale şartnamesi ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak temin edilebilir.

7- İhaleye katılmak isteyenlerin;

a) Yerleşim yeri belgesi,(İkametgah)

b) 2023 yılına ait noter tasdikli imza sirküsü,

c) Vekaleten katılanlar için 2023 yılına ait noter tasdikli vekaletname,

d) İhaleye ortak olarak katılacakların 2023 yılına ait noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.

e) İhaleye katılacak şirketlerin, şirketliğini gösteren Ticaret Sicil Kaydı Belgesi aslı veya 2023 yılına ait noter tasdikli sureti.

f) Kastamonu İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış yukarıda belirlenen teminat mektubu veya alındı makbuzu ve istenilen diğer evraklar ile birlikte, 11.12.2023 tarihi saat 17:30 mesai bitimine kadar İl Özel İdaresi Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen Müdürlüğüne vereceklerdir.

8- İdare, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

9- Postadaki gecikmeler, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

İlan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01935055