Yayınlanma: 01.12.2023 - 00:01

KAYSERİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KAYSERİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI

DOSYA NO: 2022/399 Esas 

TEREKESİ TASFİYE OLUNAN

ADI SOYADI : KEMAL ŞAHİN (52492253204)

Kayseri 5.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/399 Esas sayılı kararı ile en yakın mirasçıları tarafından mirası reddedilen murisin terekesinin TMK 612.,İİK 180,218 ve 220. maddeleri gereğince basit usulde tasfiyesine başlanmış olup;

1-İlandan itibaren 30 gün içerisinde muristen alacaklı olanların 22/01/2022 vefat tarihi itibariyle hesaplanmış alacaklarını kaydettirerek delillerini (senet, defter vs. delillerinin)asıl ve onaylı örneklerini tevdii etmeleri taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanların da aynı süre içerisinde istihkak iddialarını bildirmeleri

2-Murise borçlu olanların yine aynı süre içerisinde kendilerini ve borçlularını bildirmeleri, aksi davranışın İİK 336. Maddesi uyarınca cezai sorumluluk gerektireceği,

3-Murisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesi emrine tevdii etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklardan mahrum kalacakları, İİK 166,180,218. ve 220. maddeleri ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01942033