Yayınlanma: 30.11.2023 - 00:00

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

DUYURULUR

Madde 1- İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı;

1.1. Aşağıda 4.madde de listesi, yeri, cinsi, tahmini muhammen kira bedeli, geçici teminatı ve kira süresi belirtilen taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Madde hükümleri çerçevesinde açık teklif usulü ile kiralanacaktır.

Madde 2- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarda alınacağı;

2.1. İhale dokümanı; İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi No:18 adresinde hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Odasından bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

2.2. İhaleye katılacak olanlar şartname ve eklerini; İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi No:18 adresinde hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasından 200,00? (İkiYüzTL) karşılığında alacaklardır.

2.3. İhale doküman ücretinin yatırılacağı yer: Kemeraltı Mahallesi 95 Sokak No:1 Kültürevi / MARMARİS adresinde bulunan vezne, İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi No:18 adresinde hizmet binasında bulunan vezne veya belediyemize ait aşağıda belirtilen banka iban numarasına hesap alıcı ismi Marmaris Belediye Başkanlığı olarak ihale doküman ücreti veya geçici teminat yatırabilecektir.

-Marmaris Ziraat Bankası Şubesi TR11-0001-0002-0429-6982-7550-01

Madde 3- İhalenin nerede hangi usulle yapılacağı;

3.1. İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi No:18 Marmaris MUĞLA adresinde hizmet binasında bulunan Toplantı Salonunda Marmaris Belediye Encümenince 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Madde hükümleri çerçevesinde açık teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

Madde 4- İhale tarih ve saati, tahmini (muhammen) bedel, geçici teminat miktarları

Sıra

No

İşyerlerinin Bulunduğu Yerler

Yıllık Tahmini (Muhammen) Kira Bedeli

Geçici Teminat

Kira Süresi

İhale Tarih ve Saati

1

Tepe Mahallesi Ulusal Egemenlik Caddesi No:6 adresinde Eşref Girginç Parkı içerisinde bulunan büfe + sundurma alanı + WC ve dondurma stant yeri

1.160.000,00 TL

348.000,00 TL

3 YIL

13.12.2023

14.00

2

Kemeraltı Mahallesi 114 Sokak No:2/D adresinde bulunan işyeri

90.000,00 TL

27.000,00 TL

3 YIL

13.12.2023

14.15

3

Kemeraltı Mahallesi 114 Sokak No:2/J adresinde bulunan işyeri

90.000,00 TL

27.000,00 TL

3 YIL

13.12.2023

14.30

4

Çamdibi Mahallesi 284 Sokak No:39 adresinde bulunan büfe+Sundurma Alanı

40.000,00 TL

12.000,00 TL

3 YIL

13.12.2023

14.45

5

Armutalan Mahallesi Adnan Menderes Caddesi No:11 adresinde bulunan Büfe + Sundurma Alanı

125.000,00 TL

37.500,00 TL

3 YIL

13.12.2023

15.00

6

Bozburun Mahallesi Bozburun Atatürk Caddesi No:47/1 adresinde bulunan İşyeri

70.000,00 TL

21.000,00 TL

3 YIL

13.12.2023

15.15

7

Beldibi Mahallesi Beldibi 55. Sokak No:5 adresinde bulunan büfe+ Sundurma alanı + WC

20.000,00 TL

6.000,00 TL

3 YIL

13.12.2023

15.30


Madde 5- İsteklilerden istenecek olan belgeler;

Gerçek kişiler

(Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.)

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi

2- İmza beyannamesi (Noterden alınacaktır.)

3- İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlükleri, muhtarlıklar, ikametin Marmaris olması durumunda idaremiz adres kayıt birimi ve e-devlet üzerinden alınabilir.)

Tüzel kişiler (İstenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.)

1- Ticaret sicil gazetesi [Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi] (Ticaret Sicil Müdürlüklerinden alınacaktır.)

2- İmza sirküleri/İmza beyannamesi  (Noterden alınacaktır.)

3- Ticaret sicil tasdiknamesi belgesi (Kayıtlı olduğu ilgili odadan ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.)

4- Oda Faaliyet Belgesi [İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.]

Dernek, Birlik, Sendika, Vakıf ve Kooperatifler

(İstenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.)

İhaleye katılacak olan isteklilerin dernek, birlik, sendika, vakıf ve kooperatif kuruluşu olduğuna dair belge.

Yönetim kurulu yetkilendirme kararı (Noter onaylı sureti) zorunludur.

3- İhaleye katılacak yetkili kişilerin imza beyannamesi

4- İhaleye katılacak yetkili kişiler adına sabıka kaydı [Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.]

Ortak Belgeler (İstenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.)

Gerçek ve tüzel kişiler, Dernek, Birlik, Sendika, Vakıf, Kooperatifler için zorunludur.

1- Adli Sicil Kaydı [Tüzel kişiler, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette komandite ortaklarının hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, derneklerde yönetim kurulu üyeleri sabıka belgesi) [Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.]  (Adliyeden ya da e-devlet üzerinden alınacaktır.)

2- Geçici teminat (Bankadan alınmış teminat mektubu ya da Marmaris Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne, bankaya nakit yatırıldığına, havale veya EFT yapıldığına dair makbuz)

3- Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.]

4- Tebligat için adres beyanı [İdaremiz tarafından standart form verilecektir.]

5- Vergi borcu olmadığına dair belge[Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Vergi dairesinden alınacaktır.)

6- Sigorta borcu olmadığına dair belge[Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (SGK Merkezi veya Müdürlüklerinden alınacaktır.)

7- Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.]

8- Son 5/Beş yıl içerisinde minimum 3/Üç yıldır yeme, içme ve konaklama sektöründe hizmet verdiğini açıkça belirten bağlı olduğu odadan almış olduğu tevsik edici onaylı belge aslı (1 ve 5 sıra nolu ihaleler için)

9- Dernek olduğuna dair belge (Mesleki ve dayanışma dernekleri) (7 sıra nolu ihale için)

Madde 6- İstenen belgelerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği

İhaleye katılacak olanlar belgelerini İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi No:18 Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasına ihale tarihinden önceki gün 12.12.2023 tarih ve saat: 17.30’ ye kadar teslim edilecektir.  Belirtilen tarihten sonra belge teslim alınmayacaktır.

Madde 7- 2886 Devlet İhale Kanunu 29. maddesi gereği ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01940530