MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 24.05.2024 - 00:01

T.C. MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

ARSA SATIŞ İHALE İLAN METNİ

1- İHALE USULÜ: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği tahmini muhammen bedelden artırım yapılarak Açık Teklif Usulü ile ARSA SATIŞI yapılacaktır.

A- TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELLERİ MİKTARI:

SR. NO

İLİ/İLÇESİ

MAHALLE

MEVKİİ

ADA NO

PARSEL

NO

YÜZÖLÇÜMÜ

M2

CİNSİ

TAHMİNİ

BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNATI

ŞARTNAME

BEDELİ

İMAR DURUMU BİLGİLERİ

İHALE SAATİ

1-

AMASYA

MERZİFON

GAZİMAHBUP

MAHALLESİ

REMZİ ÖZKANCA CADDESİ

507

55

437.87 M2

ARSA

5.714.203,50-TL

171.430,00-TL

500,00-TL

BL-5 KONUT

+

 TİCARET

09:30

2-

AMASYA

MERZİFON

GAZİMAHBUP

MAHALLESİ

REMZİ ÖZKANCA CADDESİ

507

57

452.16 M2

ARSA

5.900.688,00-TL

177.030,00-TL

500,00-TL

BL-5 KONUT

+

 TİCARET

09:40

2-  İhalenin Yapilacaği Yer Ve Tarih: Merzifon Belediye Başkanlığı  Encümen Toplantı Salonunda  04.06.2024 SALI  günü Encümen huzurunda yapılacaktır.

3-  İdarenin Adresi Ve Telefon Numaralari: Sofular Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:163  Merzifon – AMASYA    Tel: 0358-514 69 91      Fax: 0358-513 83 29

4-  İhaleye Girebilme Şartları: İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

Kanuni ikametgâh olması;

Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.

İmza beyannamesi vermesi;

Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannameleri( Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

D)Yukarıdaki tabloda yazılı miktarda geçici teminat vermesi;

E)İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi( İhale üzerinde    kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

F)İdari şartnamenin 13. Maddesinde yazılı esaslara göre teklif verilmesi.

#ilangovtr Basın No: ILN02037102