Yayınlanma: 01.12.2023 - 00:01

NARLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İZMİR NARLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE KONUSU: Narlıdere İlçesi 2.İnönü Mahallesi Sönmez Sokak adresinde 8051 ada 7 parsel üzerinde aşağıda özellikleri belirtilen İzmir Narlıdere Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile satılacaktır. İhale “Mithatpasa Cad. No:447/C NARLIDERE/İZMİR” adresindeki Narlıdere Belediye Binası Teras kattaki Encümen Salonunda, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 maddesi uyarınca  “Kapalı Teklif, Açık Artırma Usulü” ile yapılacaktır. Şartname bedeli 3.000,00 (üçbin TL) olup, Narlıdere Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (3.Kat) temin edilebilir.

İhale edilecek şartname eki projede gösterilen ihaledeki dairelerin KDV dahil muammen bedelleri ve ihale zamanı;

1.Giriş 2.Bodrum Kat D:1’e              5.850.000,00 TL.       14.00

1.Giriş 1.Bodrum Kat D:8’e              6.600.500,00 TL.       14.10

1.Giriş 2.Kat D:32’ye                        8.600.000,00 TL.       14.20

1.Giriş 6.Kat D:55’e                          9.650.000,00 TL.       14.30

1.Giriş 7.Kat D:62’ye                       11.300.000,00 TL.      14.40

2.Giriş 2.Bodrum Kat D:3’e              8.950.000,00 TL.       14.50

2.Giriş 1.Kat D:10’a                          9.000.000,00 TL.        15.00

2.Giriş 5.Kat D:23’e                          7.250.000,00 TL.        15.10’de  ihalesi  başlayacak  olup,  

dairelerin geçici teminatları muhammen bedelinin %3’ü oranındadır. (Not:İhale önceki ihalenin uzaması durumunda ihale saati bir önceki ihalenin bittiği saatten itibaren başlayacaktır.)

FİİLİ DURUMU: İnşaata başlanmış durumdadır.

İHALENİN YAPLACAĞI YER, TARİH VE SAAT: İhale 12.12.2023 salı günü, Narlıdere Belediyesi Teras Kat Encümen Salonunda, 2886 Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi ve devam hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif, Açık Artırma Usulü ile 10’ar dakika ara ile yapılacak olup, ilk ihale saat 14.00’de başlayacaktır.

İŞİN SÜRESİ: Dairelerin son teslim tarihi 24.09.2024 tarihidir.

İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ: İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer : Narlıdere Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer : Narlıdere Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

c)  İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil) : 3.000,00 TL (Üçbin Türk Lirası)

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER: Bağımsız Bölümlerin satışında diğer vergi, resim, harç ve tapu masrafları alıcıya aittir. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK  KİŞİLERDEN:

1- İkametgah belgesi,

2- Nüfus cüzdan sureti,

3- Geçici teminat makbuzu,

4-Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve Noter Tasdikli imza sirküsü.

5- Dosya Aldığına dair makbuz örneği.

B) TÜZEL  KİŞİLERDEN:

1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge

2- Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

5- Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

6- Geçici teminat makbuzu,

7- Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

8- Dosya Aldığına dair makbuz örneği.

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

1- Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

2- Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

3- Dosya Aldığına dair makbuz örneği.

D) İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi.

İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale günü ihale saatine kadar Narlıdere Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ulaştırması şarttır.

 

#ilangovtr Basın No: ILN01936543