Yayınlanma: 24.04.2024 - 00:00

T.C. ANKARA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/19 Tereke

Mahkememizde görülmekte olan Tereke davası nedeniyle; 23141486830 T.C. kimlik nolu CEMAL ÇİVİOĞLU' nun terekesinin tasfiyesine tespit edilmesi talep edilmiştir.TMK.'nun 620, 621 ve 634. maddeleri gereğince; müteveffanın mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanla dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları, vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların TMK 629 Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın No: ILN02020806