T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ POTAŞ

Yayınlanma: 29.05.2024 - 00:00

PORTAŞ PROJE İNŞAAT TAAHHÜT ASFALT SAN VE TİC A.Ş.

Mülkiyeti şirketimize ait aşağıda ada ve parsel numaraları verilen taşınmazların satışı açık ihale yöntemi (kapalı teklif ve akabinde açık artırma usulü) ile yapılacaktır.

1. Aşağıda İlçesi, Ada Parsel Numarası, niteliği, özellikleri ve muhammen bedeli yer alan taşınmazların satışı 14/06/2024 tarihinde saat 10:00’da Büyükesat Mahallesi Uğur Mumcunun Sokağı No:6 Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır.

2. İlgilenenlerin tekliflerini en geç ihale tarihinin olduğu gün saat 09:30’a kadar Büyükesat Mahallesi Uğur Mumcunun Sokağı No:6 Çankaya / ANKARA adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

3. İhale şartnamesi ve ekleri PORTAŞ ek binası olan Kızılırmak mahallesi 1450. Sokak 15. Kat No:41 Hayat Plaza Çankaya / ANKARA adresinde bulunan Muhasebe Müdürlüğü’nden 7.500,00-TL (Yedi Bin Beş Yüz Türk lirası) bedel karşılığında temin edilebilir.

4. İstekliler, şartnamenin 4.maddesindeki “İhaleye Girebilme Şartları” başlığındaki koşulları sağlamak zorundadır.

A. Gerçek Kişi Olması Halinde;

a. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kanuni ikametgahı olması halinde, onaylı nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdanı örneği ve ikametgâh belgesi ibraz etmesi gerekmektedir.

b. İsteklinin yabancı uyruklu olması halinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir, Dış İşleri Bakanlığı veya Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanlığından Türkiye’de mülk edinebileceğine dair izin belgesi ibraz etmesi gerekmektedir.

c. İstekliyi gerçek şahıs temsil etmesi halinde, “Vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli vekaletname ve noter tasdikli imza beyannamesi ibraz etmesi gerekmektedir.

d. Muhammen Bedelin en az %3’ü (Yüzde Üç) oranında Geçici Teminat vermesi.

B. İsteklilerin Şirket Olması Halinde;

a. İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicilin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından veya resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair ihalenin yapılacağı ay içinde alınmış bir belge ile ticaret sicil gazetelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

b. Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “Vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli vekaletnamelerini ve noter tasdikli imza beyannamesinin ibrazı gerekmektedir.

c. Tüzel kişiliği gerçek şahıs temsil etmesi halinde, temsil yetkisine haiz olduğunu gösterir bir belgenin ibrazı, tüzel kişiliği kanıtlayan bir belgenin verilmesi, temsil yetkisine sahip kişilerin noterden tasdikli imza sirküleri ve kimlik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

d. İsteklilerin yabancı uyruklu bir şirket olması halinde şartnamenin 4. Maddesinin (A) fıkrasının (b) bendindeki yabancı uyruklu gerçek kişilerden aranan belge ile birlikte (bu belgenin şirkete uygunluğu gerekmektedir.) Türkiye’de şirketin faaliyetine müsaade edildiğini gösteren ilgili Resmi Makamlardan alınan belgeyi ibraz etmesi gerekmektedir.

e. Muhammen bedelin en az %3’ü (Yüzde Üç) oranında Geçici Teminat Vermesi.

C. İsteklinin Ortak Girişim Olması Halinde;

a. İstekliler noter tasdikli olmak kaydıyla adi ortaklık kurarak ihaleye katılabilirler. Bu durumda her ortak ihaleye katılım için gerekli olan belgeleri ayrı ayrı ibraz edecektir. Teminat mektubunu ortaklar, Ortak Girişim adına verebileceği gibi ortaklarca noter onaylı Ortak girişim Beyannamesinde belirlenen tek bir ortak adına da verebilirler ancak her iki durumda da verilen teminat mektubu ortakların müşterek sorumluluğunda olacaktır. Ortaklık adına teklif verecek ve artırmaya katılacak kişi veya kişiler noter onaylı ortak girişim Beyannamesinde belirtilerek, idareye karşı temsilci olacaktır.  İlaveten vermiş olunan müşterek teklif neticesinde satış ihalesi üzerine kaldığında, taşınmazın alıcılara tescil edilmesi sürecine kadar ortaklarca imzalanan satış ihalesi şartnamesi gereği yerine getirmeleri gereken ödeme ve diğer yükümlülüklere dair bütün    hususlarda ortaklar, hisseleri oranında müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır. Ayrıca iş sonuna kadar kurulan özel ortaklıktan ayrılmayacaklar, aksi takdirde ihalenin feshi ve teminatın gelir kaydedilmesi gibi meydana gelebilecek zararlardan Şirketimiz sorumlu olmayacaktır.

b. Muhammen Bedelin en az %3’ü (Yüzde Üç) oranında Geçici Teminat vermesi.

D. İsteklinin bir Dernek, Federasyon, Konfederasyon, Kooperatif veya Vakıf olması Halinde;

a. Dernek, Federasyon, Konfederasyon, Kooperatif veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerin Resmi makamlardan ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair belgeyi ibraz etmesi gerekmektedir.

b. Dernek, Federasyon, Konfederasyon, Kooperatif veya vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının Noterden tasdikli suretini ibraz etmesi gerekmektedir.

c. Dernek, Federasyon, Konfederasyon, Kooperatif veya Vakfı temsil edenlerin temsile yetkili kılındıklarına dair kararın noter tasdikli suretini ibraz etmesi gerekmektedir.

d. Dernek, Federasyon, Konfederasyon, Kooperatif veya Vakfı temsile yetkili kılınanların Noter tasdikli imza sirküleri ve kimlik belgesinin ibrazı gerekmektedir.

e. Muhammen Bedelin en az %3’ü (Yüzde Üç) oranında Geçici Teminat vermesi.

5. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde yazılacaktır.

6. Her bir taşınmaz için ayrı ayrı teklif verilecektir. Pazarlık sürecinde en düşük teklifi veren istekliden başlanarak, verilen en yüksek teklif başlangıç rakamı olacak şekilde açık artırma yapılacaktır. (İhale Komisyonu uygun gördüğü takdirde son tekliflerini yazılı olarak isteyebilir.)

7. İstekliler, Satış şartnamesinde belirtilen hususları, taşınmaza ait bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, şartnameye aykırı bir talepte bulunamazlar.

8. Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

9. İhale komisyonu, gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapmamakta ve ihaleyi iptal etmekte tamamen serbesttir. İhale komisyonunca uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise, İhale Yetkilisinin Onay’ını takiben geçerlik kazanacağı gibi, İhale Yetkilisinin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

10. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

SIRA NO

İLİ

İLÇESİ

ADA

PARSEL

KATI

BAĞIMSIZ BÖLÜM NUMARASI

Hisse

NİTELİĞİ

BRÜT ALANI (M2)

Muhammen Bedel

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

İHALE SAATİ

1

İstanbul

Şişli

1905

220

3. Bodrum

2

Tam

Dükkân

205

19.619.375,00.-TL

588.581,25.-TL

10:00

2

İstanbul

Şişli

1905

220

3. Bodrum

3

Tam

Dükkân

335

28.769.375,00.-TL

863.081,25.-TL

10:30

3

İstanbul

Şişli

1905

220

4. Bodrum

22

Tam

Otopark

4.544

64.219.375,00.-TL

1.926.581,25.-TL

11:00

4

İstanbul

Beyoğlu

397

22

11 Katlı

60-60A

15/43

Kargir Apartman, Dükkân ve Arsa (Otel)

1.738,79

32.299.375,00.-TL

968.981,25.-TL

11:30


İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No: ILN02039766