T.C. ANTALYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 30.05.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/153 Esas

DAVALILAR: EMİN BÜLENT KASAPOĞLU

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali davasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Bu nedenle dava dilekçesi özetinin davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılır ve cevap verme süresi HMK 122 ve 127. maddelerine göre tebliğden itibaren 2 haftadır. İlanen duyrulur.

Dava Dilekçesinin Özeti

Antalya 1. Noterliği, 10.10.1991 tarih 69776 yevmiye nolu satış vaadi sözleşmesi ile Antalya İli, Aksu İlçesi, Yeşilköy’deki (Keşiler Köyü) hisselerin, 25.000 m2‘lik kısmının, davacıya satılacağı, dava dışı Mustafa Kasapoğlu tarafından vaat edildiğini, ancak sonrasında taşınmaz devrinin yapılmadığını, borçlu muris Mustafa Kasapoğlu’na ait bulunan; Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Güzeloba Mah., 3428 Ada 5 Parsel, C Blok 1 nolu taşınmaz 30.12.2014 tarih 42996 yevmiye nolu resmi senet ile Massam İç Mimarlık Mob. San ve Tic. A.Ş. üzerinde bulunan 400.000-TL’lik ipotekle birlikte 600.000-TL’ye devredildiğini, Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Kışla Mah., 868 Ada 6 Parsel, 10 nolu bağımsız bölüm 18.12.2014 tarih ve 41211 yevmiye ile Massam İç Mimarlık Mob. San ve Tic. A.Ş. üzerinde bulunan 250.000-TL’lik ipotekle birlikte 750.000-TL’ye devredildiğini, bu yapılan işlemlerin tamamen muvazaalı olduğunu, mal kaçırmak amacıyla işbu devirlerin yapıldığını, Mustafa Kasapoğlu’nun mirası reddetmeyen tek mirasçısı davalı Emin Bülent Kasapoğlu’na karşı takip başlatıldığını, takibin kesinleştiğini, 18.12.2014 tarihinde 41211 yevmiye nolu Resmi Senetle devri yapılan; Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Kışla Mah., 868 Ada 6 Parsel, 10 Nolu bağımsız bölümde tasarruflarının iptalini, Antalya Genel İcra Müdürlüğü 2022/92043 E. sayılı icra dosyası üzerinden cebri icra, haciz ve satış yetkisi tanınmasını, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

#ilangovtr Basın No: ILN02040271