Yayınlanma: 28.02.2024 - 00:00

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.90605480-2021/916-Ceza Dava Dosyası 

Konu:

İLAN VARAKASI

DAVACI: K.H.

MÜŞTEKİ: ARAZ MAMMADLI, Mammad ve Gülnaz oğlu, 14/06/1996 AZERBAYCAN doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kamiloba Mah. Beyaz 1 Sk. Güneş Sitesi C Blok No: 2C İç Kapı No: 36 Büyükçekmece/İSTANBUL adresinde oturur. T.C. Kimlik No:99269876310

SUÇ: Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma

SUÇ TARİHİ: 24/05/2018

SUÇ YERİ: BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL

KARAR TARİHİ: 23/12/2021

Sanık YÜKSEL TUNÇ hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda; sanığın üzerine atılı Taksirle yaralama suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan TCK.nun 89/1,89/2-b,62/1,251/3,52/2,52/4,50/6,53/6 maddeleri uygulanmak suretiyle neticeten5.620,00TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar verildiğine dair müştekinin gıyabında verilen kararın tüm aramalara rağmen müştekiye tebliğ edilememiş olduğundan, 7201 sayılı kanunun 28. maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılasına ve ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve ilanen tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya herhangi bir yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle 5271 sayılı CMK'nın 252/1 maddeleri gereğince İTİRAZ yasa yoluna başvurulabileceği, itiraz edilmesi halinde ise mahkememizce duruşma açılacağının ve genel hükümlere göre yargılamaya devam olunacağının, taraflar gelmese dahi yokluklarında duruşma açılarak karar verilebileceğinin, itirazın müşteki tarafından yapılması durumunda sanık hakkında CMK 251/3 maddesi gereğince yapılan indirimin korunacağı, sanık tarafından itiraz edilmesi halinde ise uygulanan indirimin yeni kurulan hükümde uygulanmayacağı ve mahkememizin 251 inci madde kapsamında basit yargılama usulüne göre verdiği hükümle bağlı olmadığıhususunun bildirilmesi ile süresi içinde itiraz edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği hatırlatılarak ve ihtar olunarak dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu karar verildiğinden bu şekilde süresi içerisinde itiraz yasa yoluna müracat etmediği taktirde hükmün kesinleşeceği TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR. 26.02.2024

#ilangovtr Basın No: ILN01992324