T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 24.04.2024 - 00:00

ESAS NO: 2015/391 Esas

Davacı Perihan GÜR tarafından davalı Suna AVCI aleyhine 10/09/2015 tarihinde açılan davada, 02/11/1967 doğumlu, 126***552 TC kimlik numaralı Suna AVCI tüm aramalara rağmen bulunamadığından, dava dilekçesinin ve bilirkişi raporunun özetinin ilanen Suna AVCI'ya tebliğine karar verilmiştir. Bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılır ve davaya cevap verme süresi HMK 122 ve 127. Maddelerine ve bilirkişi raporuna itiraz etme süresi HMK 281. Maddesine göre tebliğden itibaren 2 haftadır. İlanen duyrulur.

Dava Dilekçesinin Özeti;

Davacı müvekkili Perihan GÜR “İstanbul ili, GOPaşa ilçesi, Çilingir Köyü, Köyiçi Mevkii,

Ada , Parsel 27 de kain 560 m2 avlulu kavgir evin" 1/3 hissedarı olan Hayrettin GÜR' ün kızı/mirasçısı olduğunu, davalılar murisi Naciye AVCI aynı yerin 1/3 hissedarı iken; Naciye AVCI bu taşınmazdaki 1/3 hissesini GOPaşa 4. Noterliği 14.09.2005 tarih ve 19439 yevmiye nolu taşınmaz mal satış vaadi sözleşmesi ve 1.500,00 TL bedel ile davacı müvekkiline hissesini sattığını, öncelikle davalıların 1/3 hisseyi intikal satış yapmalarının önüne geçmek geçmek amacıyla ihtiyati tedbir kararı verilmesini dava harç ve masraflarıyla vekalet ücretinin dahi davalılara yüklenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Bilirkişi Raporu Özeti;

Gaziosmanpaşa 4. Noterliğinin 14.09.2005 tarih ve 19439 yevmiye nolu taşınmaz mal satış vaadi sözleşmesinde satışa konu hissenin belirtilmediği Satış vaadi sözleşmesinin düzenlendiği tarihte davalılar murisi Naciye GÜR'ün taşınmazda 1/3 hisse maliki olduğu, Gaziosmanpaşa 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1980/125 Esas, 1984/107 karar, 03.04.1984 tarihli kararında söz konusu tapulamaya ait tespit ve tahdidin hatalı olduğu, bu gayrimenkulün esas malikinin tarafların müşterek murisi hergeleci İsmail ÖZ'e ait olduğu anlaşıldığından davalılar murisi Naciye GÜR'ün de sahip olduğu hisseler 1/3 iken 1/9 olarak mahkeme kararı ile düzeltildiği, keşif günü itibariyle söz konusu adreste davacı Perihan GÜR'ün kızı ile birlikte ikamet ettiği, dava konusu taşınmazın arsa değerinin 14.09.2005 satış tarihi itibariyle 32 TL/m2, 10.09.2015 dava tarihi itibariyle 480TL/m2 olduğu, buna göre satış tarihinde 1/3 hisseye isabet eden arsa değerinin 5.973 TL olduğu, dava tarihinde davalılar murisi Naciye Avcı (Gür) adına kayıtlı 1/9 hissenin arsa değerinin 29.866TL olduğu, taşınmaz üzerinde bulunan yapıya ilişkin tespitler raporumuzda yer almakla birlikte, yapının davacı tarafça inşa edildiği beyan edildiğinden hesaplanan arsa bedeline ilave edilmemesi gerektiği, görüş ve kanaatine varılmıştır.

#ilangovtr Basın No: ILN02020930