T.C. KONYA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 11.06.2024 - 00:00

ESAS NO: 2013/258-KARAR NO : 2024/157

SANIK: BAYRAM TORUN, Sami ve Sevim oğlu, 29/11/1977 İstanbul Doğumlu, Zonguldak, Alaplı, Çamlıbel mah/köy nüfusunda kayıtlı.

SUÇ: Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma

SUÇ TARİHİ: 2009, 2010 ve 2011 takvim yılları

SUÇ YERİ: Konya

KARAR TARİHİ: 15/03/2024

HÜKÜM: Sanık Bayram Torun'un Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma suçundan üzerine atılı suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçunun yasal unsurlarının oluşmaması nedeni ile CMK.nın 223/2-a maddesi uyarınca beraatine, yine sanığın 2009, 2010 ve 2011 takvim yıllarına ait olmak üzere 5237 Sayılı TCK.nın 37/1. maddesi delaletiyle 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 359/a-2 maddesi uyarınca 3 kez cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de; gerçekleşen olağanüstü dava zamanaşımı nedeniyle, TCK'nın 66/1-e, 67/4 ve CMK'nın 223/8. maddeleri uyarınca düşmesine,Dair 21/11/2017 tarihli gıyabi hüküm sanığın bilinen adreslerine tebliğ edilememiş ve bütün araştırmalara rağmen tebligata yarar adresi tespit edilememiş olmakla;7201 Sayılı Teb. Kan. 28 ve müteakip maddeleri gereğince ülke genelinde yayın yapan ulusal bir gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde, mahkememize doğrudan ya da bulunduğu yerAsliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vererek ya da mahkeme zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle istinaf yasa yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02043586