T.C. NİĞDE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 29.05.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/117 Esas

KONU: İlanen Tebligat

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle; Mahkememizce, dahili davalı Yakup GÜLSOY'un tespit edilen adreslerine tebligat çıkartılmasına rağmen iade edilmiş ve tebligata yarar açık adresi bulunmadığından tebligat yapılamamış olup, bu nedenle dava dilekçesi, tensip zaptı ve bilirkişi raporu ekli duruşma gününü bildirir tebligatın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Niğde ili Merkez ilçesi Gösterli Köyü 108 ada 94 parsel, 108 ada 65 parsel, 104 ada 26 parsel, 225 ada 3 parsel, 170 ada 24 parsel, 157 ada 11 parsel, Niğde İli Merkez İlçesi Esenbey Mah. 689 ada 50 parsel ve Niğde İli Merkez İlçesi Şahsüleyman Mah. 1533 ada 11 parsel sayılı taşınmazın satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilmesini talep etmiş, Ortaklığın giderilmesi istemi ile açılan davada "6100 sayılı H.M.K.'nun 122/1. maddesine göre, iki hafta içinde aynı Kanunun 121,126 ve 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz ve bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ihtar olunur." hususu, İŞ BU İLANIN İLAN EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN YEDİ GÜN SONRA TEBLİĞ YAPILMIŞ SAYILACAĞIhususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02039959