Yayınlanma: 01.12.2023 - 00:01

YAHYALI BELEDİYE BŞK.

YAHYALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

1- Aşağıda özellikleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen, Çiğilli Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 2 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satılacaktır.

Sıra No

Mahalle

Ada / Parsel

Alan (m²)

Cinsi

İmar Durumu

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

1

Çiğilli

1466/1

3082,20

Arsa

E=0,60 Yençok=11.50 m Yapılaşma şartlarında Ticaret Alanı

7.200.000,00 TL

216.000,00 TL

2

Çiğilli

1466/2

2079,65

Arsa

E=0,50 Yençok=8.50 m Yapılaşma şartlarında Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı

10.300.000,00 TL

309.000,00 TL

2- İhale 12.12.2023 Salı günü saat 10.30’dan itibaren yukarıdaki sıraya göre 10’ar dakika arayla Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a- 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b- Geçici Teminatın ödendiğine dair makbuz veya Bankalar yada finans kurumlarından alınacak süresiz teminat mektubu.   

c- Yahyalı Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

ç- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası.

d- Gerçek kişilerden ikametgâh ilmühaberi ve Nüfus Cüzdanı fotokopisi

e- Tüzel kişilerden Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idari merkezin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2023 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

f- Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.

g- Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname.

h- 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

ı- İmzalı Taşınmaz Satış Şartnamesi. (Şartname ihale günü saat 09.15’e kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir.)

i- Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)     

4- Son müracaat tarihi en geç 12.12.2023 Salı günü saat 09.30’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

İlan Olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01941726