BOTAŞ'ın ithalat sözleşmesi devir ihalesi

'Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi' (BOTAŞ), imzaladığı ithalat sözleşmelerini üçüncü kişilere devretmek üzere ihale açtı.

13 Mayıs 2011 Cuma, 09:51
Abone Ol google-news

BOTAŞ, Alıcı olarak tarafı bulunduğu, Doğal Gaz Alım ve Satım Sözleşmelerinin üçüncü taraflara devrine ilişkin olarak, şu anda gaz arzının devam ettiği Gazprom Export LLC ile 15 Aralık 1997 tarihinde imzalanmış olan Doğal Gaz Alım Satım Sözleşmesi kapsamında, 250 milyon kontrat m3/yıllık lotlar halinde, söz konusu sözleşmedeki mevcut bütün hak ve yükümlülüklerini ihale yöntemi ile devredecek.

BOTAŞ'ın, Doğal Gaz Alım Satım Sözleşmesi (İthalat Sözleşmesi) devir ihalesine ilişkin duyurusu, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.
Duyuruya göre, BOTAŞ'ın söz konusu sözleşmede mevcut bütün hak ve yükümlülüklerinin devredilmesi için, sözleşme katılımcılara açılmayacak şekilde ihale gerçekleştirilecek.
Sözleşmenin sona erme tarihi 1 Ocak 2026 olarak belirlenirken toplam 24 lotu kapsayacak.

İhale

İhale, kapalı zarf içerisinde teklif alma usulü ile gerçekleştirilecek. Katılımcılara ihale dokümanını satın almaları şartı getirildi.
Buna göre ihale dokümanı bedeli karşılığı, BOTAŞ Genel Müdürlüğünden 23 Mayıs - 7 Eylül 2011 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar temin edilebilecek.
Teklifler ise 8 Eylül 2011 tarihinde saat 14.00'e kadar BOTAŞ'a teslim edilecek.

Söz konusu ihalede, ithalat sözleşmesi için toplam lot sayısını aşmamak kaydıyla en az bir lot için teklifte bulunulabilecek.
Teklif verilecek lot sayısının tam sayı olması şartı aranacak. Kısmi teklifler ise değerlendirmeye alınmayacak.
İhalede, ihale konusu ithalat Sözleşmesi için, lot başına her türlü vergi, masraf, harç gibi giderler hariç 5 milyon dolardan az olmamak kaydıyla, lot başına en fazla devir bedelini BOTAŞ'a ödemeye yönelik teklif verilmesi esasına göre değerlendirme yapılacak. Teklifler bu esasa göre sıralanacak.
Lot başına en yüksek teklifi veren istekli dışındaki diğer isteklilerin teklifleri, ihale kapsamında teklif edilen lot başına en yüksek devir bedelini ödemeyi kabul ettiklerine ilişkin taahhütnamelerini BOTAŞ'a ihale esnasında sunmalarının ardından değerlendirmeye alınacak.
BOTAŞ, bu sıralamaya göre, en yüksek teklifi veren istekliden başlamak üzere, ihale kapsamındaki lotların tamamı için sözleşme devri gerçekleşinceye ya da sonuncu istekliye ulaşılıncaya kadar, isteklileri Deed of Assignment'ı (DOA) ve satıcı ile yeni doğal gaz alım satım sözleşmesini imzalamak üzere iadeli taahhütlü mektupla davet edecek.
Buna göre istekliye teklif ettiği toplam lot sayısından daha az sayıda lot için davet mektubu gönderilebileceği gibi, ihale kapsamındaki lotların tamamı için başka istekliler tarafından sözleşme devrinin gerçekleştirilmesi nedeniyle davet mektubu gönderilmeyen istekliler de olabilecek.
Öte yandan, BOTAŞ'ın al ya da öde yükümlülüklerine ilişkin olarak satıcıya yaptığı ödemeler toplamından devrin yürürlüğe girme tarihine kadar al ya da öde kapsamında; BOTAŞ tarafından telafi edilen miktara tekabül eden tutarın düşülmesinden sonra kalan farkın 64'e bölünüp isteklinin devir alacağı lot adediyle çarpılmasıyla elde edilecek tutara, BOTAŞ'ın ödemeyi yaptığı tarihten itibaren yıllık faiz uygulamak suretiyle hesaplayacağı tutarı ödemesi, al ya da öde payı bedelinin hesaplanmasında, Merkez Bankasının resmi web sayfasında yayımlanan (veriler, bankacılık verileri, azami mevduat faiz oranları) kamu bankalarınca Amerikan Doları üzerinden açılan bir yıla kadar vadeli döviz tevdiat hesaplarına uygulanacağı bildirilen azami faiz oranları başlığı altında yayınlanan tabloda verilen ilgili dönemlere ait faiz oranları aralığındaki en yüksek faiz oranı uygulanacak.

İhaleye katılmayacaklar

Söz konusu ihaleye teklif verecek olan diğer bir tüzel kişi üzerinde, doğrudan veya dolaylı olarak o tüzel kişinin sermayesinin ya da ticari mal varlığının yarısından fazlasını kontrol veya oy haklarının yarısından fazlasını kullanma hakkına ya da denetim kurulu, yönetim kurulu veya tüzel kişiyi temsile yetkili organların üyelerinin yarıdan fazlasını atama hakkına ya da işlerini idare etme hakkına sahip olan bir başka tüzel kişinin de bulunması halindeki tüzel kişiler katılamayacak.
Ayrıca BOTAŞ'ın ihale yetkilisi kişileri veya bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler ile BOTAŞ'ta çalışmış olup, ihale kararından önceki üç yıl içinde işten ayrılmış olanlar da ihaleye katılamayacaklar arasında yer almakta.