İzmir Tabip Odası: Hekimler ücretsiz izine gönderilemez!

İzmir Tabip Odası, Kovid-19 salgını nedeniyle geliri azalan bazı sağlık kuruluşlarının çalışanlarına ücretsiz izin verdiğini belirterek hükümetin tedbir alması çağrısında bulundu.

21 Nisan 2020 Salı, 09:20
İzmir Tabip Odası: Hekimler ücretsiz izine gönderilemez!
Abone Ol google-news

İzmir Tabip Odası'ndan yapılan açııklamada, bazı özel sağlık kuruluşlarının sağlık çalışanlarını ücretsiz izin vererek işten uzaklaştırdığı belirtilerek, "Sağlık çalışanına bu kadar gereksinim duyulan bir dönemde bu yasaya dayanarak ücretsiz izne çıkartılma uygulamalarının başlamış olması kabul edilemez." denildi. 

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu'nun yaptığı yazılı açıklama şöyle: 

Tüm dünyada ve ülkemizde sağlık çalışanlarının, salgın hastalığa karşı toplumu korumak için yaşamlarını riske atarak, canla başla mücadele ettikleri bir dönemden geçiyoruz. Bu olağanüstü dönemde sağlık hizmetlerinin aksamaması ve  artan sağlık çalışanı gereksiniminin karşılanması için özel düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda  kamu ve özel bütün sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık çalışanlarının üç ay süreyle görevlerinden ayrılmaları yasaklanmıştır. Sağlık Bakanlığının 27.03.2020 tarihli kararıyla, hiçbir sağlık personeli, çalışmasına engel olan bir sağlık tehlikesi bulunmadığı sürece izin alamamakta, görev yeri değiştirilmemekte, istifa edememekte veya emekliye ayrılamamaktadır. Ayrıca, yine aynı sebeple, sağlık çalışanlarının işten çıkartılması da bu üç ay boyunca kısıtlanmıştır. Bu tedbirlere ek olarak  kamuya salgın nedeniyle 32 bin yeni sağlık çalışanı alınmıştır. 

'SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÜCRETSİZ İZİN KABUL EDİLEMEZ'

Kadrolarında, iç hastalıkları, göğüs hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından ikisini bulunduran ve üçüncü basamak yoğun bakım hizmeti verebilen kamu ve özel tüm hastaneler pandemi hastanesi ilan edilmiştir.

Bu gelişmelere karşın 17.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı torba Yasa ile getirilen geçici bir maddeyle, işçi çıkartmak üç ay süreyle (17.07.2020’ye kadar) yasaklanmış, buna karşın işçilerin işveren tarafından bu üç aylık süreyi aşmayacak şekilde ücretsiz izne ayrılabilecekleri belirtilmiştir. İşçinin ücretsiz izne çıkartılmasında muvafakati aranmadığı gibi bu sebeple sözleşmeyi feshetmesi de yasaklanmıştır.

Ücretsiz izin uygulaması, hem sağlık çalışanlarının gelirini ortadan kaldırmakta hem de sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerinin dışına itilmesine neden olmaktadır. Sağlık çalışanına bu kadar gereksinim duyulan bir dönemde bu yasaya dayanarak ücretsiz izne çıkartılma uygulamalarının başlamış olması kabul edilemez.

Hekimlerin geçimlerini sağlayacak bir işte çalışma hakları, işverenlerin çıkarları doğrultusunda ve toplum sağlığına da aykırı olarak adaletsiz bir biçimde sınırlanmaktadır.

Pandemi sürecinde elektif hasta muayenesi ve ameliyatların azalmasına bağlı olarak bazı özel sağlık kuruluşlarının gelirlerinin azalmış olması ve özel sağlık kuruluşlarının bu dönemde “kâr etmediği” gerekçesiyle, sıkıntıya katlanma külfetinin bütünüyle sağlık çalışanlarına yüklenmesi kabul edilemez. Pandemi sürecindeki uzamalar özel sağlık kuruluşlarından on binlerce  sağlık çalışanın çok daha uzun süreli ücretsiz izne çıkarma hatta işten çıkarma girişimlerine  sebep olabilecektir. 

Bu durumda derhal tedbirler alınmalıdır. İzmir Tabip Odası olarak pandemi süresince  sağlık hizmetlerinin aksamaması, artan sağlık çalışanı gereksiniminin karşılanması ve sağlık çalışanlarının  geçimlerini sağlayacak bir işte çalışabilmelerinin sağlanması için çözüm önerilerimiz şunlardır;

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1- Pandemi hastanesi ilan edilen özel hastane ve tıp merkezlerinin tüm çalışanlarının (hekimden güvenlik görevlisine kadar) tüm maaşlarının Sağlık Bakanlığı tarafından ödenmesi. Bu dönem içinde söz konusu hastanenin SGK faturalarındaki hizmet bölümünün bu ödeme içinde olması,bu faturaların sadece ilaç ve masraflarının hastaneye ödenmesi.

2- Bu süre içinde pandemi hastanelerinin geçici kamulaştırılması ve ikinci basamak kamu hastanesi gibi çalıştırılması,bu dönemde ücretlerin kamu hastaneleri ile paralel hale getirilmesi.

3- Pandemi hastanesi ilan edilen hastanelerde çalışan hekim ve diğer sağlık çalışanlarının 4857 sayılı kanuna eklenen ve üç aya kadar ücretsiz izne çıkarılmaya gerekçe oluşturacak geçici 10. maddeden, hastanenin pandemi mücadelesini zafiyete uğratacağı gerekçesiyle muaf tutulması.

4-İzne çıkarılmak zorunda kalınan sağlık çalışanlarının bordrolarında gösterilen ücret miktarının %60’ının devlet,  %40’ının hastane tarafından ödenmesi.

5- Ücretsiz izne çıkarılan hekimlerin genelgede belirtilen duruma uymaması nedeniyle (istifa etmek üç ay süreyle yasaklandığından) başka bir özel hastanede ya da sözleşmeli olarak kamu hastanelerinde çalışmasının sağlanması.

6- Hastanelerin SGK prim, stopaj ödemelerinin, elektrik ve su giderlerinin bu dönemde alınmaması, kirada olan hastane ve kurumların kiralarının eylüle kadar ertelenmesi.

7- Pandemi hastanesi olmayan kamu-özel sağlık kuruluşlarının periyodik olarak güncellenerek kamuoyuna açıklanması, böylece salgın dışı hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik işlemlerin gecikmeden yapılması