Telefon dinlemenin denetimi

Anayasa Mahkemesi'nin, MİT, polis ve jandarmaya telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimi tespit, dinleme ve kaydetme konusunda yetki veren kanunun bazı hükümlerini iptaline ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

03 Nisan 2009 Cuma, 08:44
Abone Ol google-news

Yüksek Mahkeme, kanun ile Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ve Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na eklenen, ''Dinleme faaliyetlerinin denetiminin başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon tarafından yapılmasını'' öngören hükmü iptal etmişti.

Kararın gerekçesinde, Anayasa'nın 128. maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki görevleri yürüten bütün personelin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülüklerinin yasayla düzenlenmesi gerektiği belirtildi.

İptali istenilen ibarelerde, telekomünikasyon yolu ile iletişimin tespitine dair faaliyetlerin denetimiyle görevli kılınan Başbakan tarafından yetkilendirilecek kişi ya da komisyon üyelerinin denetim yetkisinin gerektirdiği nitelikleri taşıyan kişiler arasından belirlenmesi gerektiği ifade edilerek, ibarelerin, Başbakan tarafından yetkilendirilecek kişi ya da komisyon üyelerinin niteliklerini açık bir şekilde belirlemediğinden, Anayasa'nın 128. maddesine aykırı olduğu kaydedildi.

Yüksek Mahkeme, ''Telekomünikasyon İletişim Başkanı'nın, Telekomünikasyon Kurumu Başkanı'nın teklifi üzerine Başbakan tarafından atanacağına'' ilişkin hükmü de Anayasa'ya aykırı bulmuştu.

Kamu politikasının tayinine katılan, etkin bir otoriteye sahip olan, kuruluşların amacının gerçekleşmesinde önemli yetki ve sorumluluklarla donatılan, planlama, örgütlenme, personel ve kadrolarını yöneten, denetim ve temsil gibi işlevleri yerine getiren kamu görevlilerinin, üst düzey yönetici konumunda olmaları nedeniyle bunların atamalarının da müşterek kararname ile yapılmasının anayasal zorunluluk olduğu anımsatılarak, ''5397 sayılı Yasa gereğince telekomünikasyon yolu ile iletişimin tespiti, 5651 sayılı Yasa'ya göre internet yoluyla yapılan yayınlara erişimin engellenmesi kararının verilmesi ve uygulanması konularında kamu düzeni ve kamu güvenliğiyle ilgili görevleri bulunan kurumun başkanlığını yürüten Telekomünikasyon İletişim Başkanı'nın önemli yetki ve sorumluluklarla donatıldığı, bu nedenle üst düzey yönetici kapsamında bulunduğu ve atamasının da müşterek kararname ile yapılması gerektiği açıktır'' denildi.