ALİ FUAT CEBESOY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 20 Ekim 2023

SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALİ FUAT CEBESOY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEME EMİRLERİ İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ

Vergi No

T.C. Kimlik No

Plaka No

Soyad Ad/Unvan

Adres

Vergi Dönemi

Nevi

Ana Takip Dosya No

Miktar

1680495086ÜMIT BILLOR

WOW HOTEL İST.DÜNYA TİC.MRK. Kapı No:1 Daire No: Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL

12/2017-12/2017

0003

2020022066agx0000003

1.301.490,70 TL

Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı Ali Fuat Cebesoy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup,yukarıda Adı Soyadı veya Ünvanı yazılı Amme alacağını süresinde ödemeyen mükellefler adına düzenlenen Ödeme Emirleri mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilememiş olup ,213 Sayılı V.U.K. nun 103-106'ncı maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Ali Fuat Cebesoy Vergi Dairesi'ne bizzat veya vekilinin müracaatta bulunmaları ya da taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı ,bir ayın sonunda müracatı bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01912810