Yayınlanma: 29.11.2023 - 00:00

ANTALYA GENEL İCRA DAİRESİ'NDEN

2022/92043 ESAS

Alacaklı ÖMER GÖR'eborçlu 34***04 T.C. no'lu EMİN BÜLENT KASAPOĞLU hakkında yapılan ilamsız takiplerde ödeme emri yolu ile icra takibinde,

Borçlunun bilinen tüm adreslerine gönderilen Örnek 7 ödeme emri adres yetersizliğinden bila tebliğ dönmüş olup, borçlunun mernis adresininde bulunmadığı anlaşıldığından ilamsız takiplerde ödeme emri yolu ile takip talebinde 2.700.000,00 TL Asıl alacak, 2.223.616,44 TL işlemiş faiz olmak üzere toplam 4.923.616,44 TL nin tahsili için borçluya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Karar gereğince ilamsız takiplerde ödeme emri yolu ile takip yapılmış olup iş bu ödeme emrinin adresi tespit edilemeyen ve kendisine tebligat yapılamayan borçluya İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip giderlerini (7) günlük yasal süreye 15 gün ilaveten (22) gün içinde ödeme emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız, (teminatı vermeniz), borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu (7) günlük yasal süreye 15 gün ilaveten (22) gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız itirazınızın geçici olarak kaldırılacağı; senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine yedi gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapis ile tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız; dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere kendinize ait bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorunda olduğunuz; adresinizi değiştirdiğiniz halde yurt içinde yeni bir adres bildirmediğiniz ve yeni adresinizin de tespit edilemediği durumda, takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligatın size yapılmış sayılacağı; borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği bu ilanın borçluya tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen ihtar olunur.

İcra Dairesi Hesap Bilgileri Banka Adı: T. Vakıflar Bankası T.A.O.

TR760001500158007309603615

#ilangovtr Basın No: ILN01940293