BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 25 Ekim 2023

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI

Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyemize ait aşağıda, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati, satış şartları belirtilen Karesi İlçesi Kızpınarı Mahallesi 14057 ada 2 parsel olarak kayıtlı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre şartname esasları dahilinde Kapalı Teklif usulü arttırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.

1- İdarenin Adı: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

a) Adresi: Eski Kuyumcular Mah. Salih Tozan Cad. No:1 Karesi/ BALIKESİR

b) Telefon ve Faks Numarası: Tel: 0.266.2391510 Dahili: 1303-1308  Faks:0.266.2390320

c) Elektronik Posta Adresi: emlakistimlak@balıkesir.bel.tr

2- İhale Konusu Taşınmaz

a) Niteliği, türü ve miktarı: Aşağıdaki tabloda belirtilen arsa vasfındaki taşınmazın satışı

b) Yerleri: Karesi İlçesi Kızpınarı Mahallesi 14057 ada 2 parsel                                                  

3- İhalenin

Yapılacağı Salon: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası 7. Kat  Encümen Toplantı Salonu

Tarihi ve Saati: 08.11.2023 Çarşamba Günü Saat: 14:00’de

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:

a. Gerçek kişiler için onaylı ikametgah belgesi.

b. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayii Odasından 2023 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi.

2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

d) İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı

e) Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminata dair belge.

f) Balıkesir Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan ve Hukuk Müşavirliği’nden İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge.

g) 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 37.maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir iç zarf.

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

ı) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 4. maddenin (a), (b), (c) ve (f) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı, ayrı verilmesi zorunludur.

i) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

j) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif,  Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (d), (e), (f),(g) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

k) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

İstenilen belgelerin aslının veya aslına uygunluğu noterce tasdiklenenin veya İdarenin yetkili personelleri tarafından “aslı idarece görülmüştür” şerhli suretinin veya 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” kapsamında düzenlenmiş olarak dosyada sunulması gerekmektedir.

5- İhale dokümanı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından 1.000,00-TL ( Bin Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.

6- Başvuru dosyaları 08.11.2023 Çarşamba günü saat: 12:30’a kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası, 2. Kat Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı İdari İşler ve Tahsisler Şube Müdürlüğü’ne teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7- İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri, ihale ilan bedeli ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.

8- Karesi İlçesi Kızpınarı Mahallesi 14057 ada 2 parsel de kayıtlı taşınmazın satış bedelinin tamamı peşin ödenebileceği gibi, satış bedelinin en az % 25’ i peşin, kalanı 3 eşit taksit halinde sözleşme tarihinden itibaren 1’er ay (30 gün) arayla olmak üzere de ödenebilir. Taksitli satış olması halinde de satış bedelinin kalan meblasına 18.10.2023 tarihinde yürürlükteki 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 112. Maddesi kapsamında uygulanmakta olan gecikme faizi oranı baz alınarak vade farkı uygulanacak olup, taksitli satış sözleşmesi düzenlenecektir.

9-Taşınmazın Ödeme şartlarına ve satış işlemlerine ilişkin hükümler İhale Şartnamesinin 22. Maddesinde düzenlenmiştir.

10- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

SIRA NO

İLÇESİ/

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

YÜZ ÖLÇÜMÜ

 (M²)

VASFI

İMAR PLANINDAKİ KULLANIM AMACI

MUHAMMEN BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İHALE USULÜ

1

KARESİ/

KIZPINARI

14057

2

12242,87 m2

Arsa

Konut Alanı Ayrık Nizam

Emsal:2.00

Yençok:30.50 m

73.525.000,00-TL

2.205.750,00-TL

08.11.2023

14:00

2886 sayılı D.İ.K. 35/a maddesi

Dr. Mustafa KÜÇÜKKAPTAN

Genel Sekreter

#ilangovtr Basın No: ILN01913712