BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 12 Kasım 2023

BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ İNOVASYON VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ

GİRİŞİMCİLİK VE TEKNOLOJİ ETKİNLİKLERİ HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2023/1232480

1- İdarenin

a) Adı: BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ İNOVASYON VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Kayabaşı Mh. Gazi Yaşargil Cd. 15 Temmuz Sk. No:2 34440 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 2124440669 - 2124730503

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmet alımın

a) Adı: GİRİŞİMCİLİK VE TEKNOLOJİ ETKİNLİKLERİ HİZMET ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı: 11 kalem saat ve adet bazlı Girişimcilik ve Teknoloji Etkinlikleri Hizmet Alımı yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Başakşehir Belediyesi(Kayabaşı Mah. Gazi Yaşargil Cd. 15 Temmuz Sk. No:2 Başakşehir/İSTANBUL) ve/veya Belediyenin belirlediği alanda yapılacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi: İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 13.12.2024

d) İşe başlama tarihi: 01.01.2024

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 06.12.2023 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Başakşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu (Kayabaşı Mah. Gazi Yaşargil Cad. 15 Temmuz Sok. No:2 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü "Bilişim ve Teknoloji, Girişimciliği Destekleyici, Tasarım, Mekatronik Teknolojileri, Akıllı Kamu Yönetimi ve Kalite Sistemleri, Kullanıcı Deneyim Alanı Yenileme, Akıllı Şehircilik Farkındalık Çalıştayı ve E-Spor Merkezi Etkinlikleri" ayrı ayrı ya da birlikte olması halinde benzer iş olarak değerlendirilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R): Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No: ILN01929573