Yayınlanma: 07.02.2024 - 00:00

BEYOĞLU BELEDİYE BŞK.

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

BEYOĞLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2024 YILI SOSYAL TESİSLER İÇİN KURU SIVI GIDA MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2024/65505

1- İdarenin

a) Adı: BEYOĞLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: EVLİYA ÇELEBİ MAHALLESİ MEŞRUTİYET CADDESİ IMP ALTI NO:50 34433 TEPEBAŞI BEYOĞLU/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 2122527754 - 2122520085

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu mal alımın

a) Adı: 2024 YILI SOSYAL TESİSLER İÇİN KURU SIVI GIDA MALZEMESİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı: 105 Kalem Kuru Sıvı Gıda Malzemesi Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Beyoğlu Belediye Başkanlığına bağlı Sosyal Tesislere (Hasköy Mekan, Okmeydanı Mekan, Fetih Mekan, Tophane Mekan ve Terra Santa Mekan) teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi: Yüklenici firma Sözleşme tarihinden itibaren 31.07.2024 tarihine kadar malzemeleri partiler halinde idarenin belirlediği tarihlerde teslim edecektir.

d) İşe başlama tarihi: İşin süresi sözleşme tarihinden itibaren 31.07.2024 tarihine kadardır

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 01.03.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Belediye Toplantı Salonu -İhale İşleri Şefliği Tomtom Mah. İstiklal Cad. No:217 Beyoğlu Belediye Başkanlığı - Beyoğlu/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Şartnamenin Madde 2 – Miktarı bölümünde belirtilen malzemeler (4-14-15-16-17-19-20-22-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-42-43-46-47-52-55-56-57-58-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-81-87-88) numunelerine uygun olacaktır. İstekliler malzemelerin numunelerini Beyoğlu Belediyesi Aşevi Mutfağında göreceklerdir. Mal tesliminde numunelerine uygun olan malzemeler teslim alınacaktır. Numunelerine uygun olmayan malzemeler teslim alınmayacaktır.  İhaleye katılacak istekliler ihaleden önce numuneleri görecek ve numune görüldüğüne dair '’Numune Görüldü Belgesi’’ alacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Benzer iş belgeleri (kamu kurumu ve özel şirketlere yapılan kuru, sıvı gıda malzemeleri alımı işleri benzer iş olarak kabul edilir)

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No: ILN01978728