Yayınlanma: 15.05.2024 - 00:00

BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda yazılı 2 (iki)  adet gayrimenkul, 2886 sayılı yasanın 45.inci maddesi hükmü gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.

Sıra No

Bulunduğu İl, İlçe, Mahalle

Ada No

Parsel No

Mevkii

Cinsi

Blok No

Bağımsız Böl. No

Arsa Payı

Hisse

Bulun- duğu Kat

Muham-men Bedel (TL)

Geçici Teminat (%3)

(TL)

1

İZMİR, Konak, Tepecik

7482

24

Gıda Çarşısı

3 Katlı Dükkan

A Blok

25

87/ 10200

TAM

Bodrum-Zemin ve 1. Kat.

8.000.000,00

240.000,00

2

İZMİR, Konak, Tepecik

7533

14

Gıda Çarşısı

Büro

--

51

20/ 2390

TAM

1. Kat

300.000,00

9.000,00


1. İhale 29/05/2024 Çarşamba günü saat 11.00 de belediye encümen toplantı salonunda ve encümen huzurunda yapılacaktır.

2. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenilen belgeler;

2.1. Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu.

2.2. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi.

2.3. Gerçek kişiler için Yerleşim Yeri Belgesi.

2.4. Gerçek kişiler için, ihaleye vekâleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.

2.5. Tüzel kişi olması halinde,  mevzuat gereği, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve noter tasdikli imza sirküleri.

2.6. Belediyemize borcu olmadığını gösteren belge.

3. İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları ihale günü saat 10.30 ’a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.

4. Ödemeler; Tamamı peşin yapılacaktır.

5. İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 500,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.

İlan olunur. 10.05.2024

Adil BAYINDIR    

Belediye Başkanı

#ilangovtr Basın No: ILN02031228