Yayınlanma: 09.05.2024 - 00:00

BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti Bozcaada Belediye Başkanlığımıza ait ilçemiz Cumhuriyet Mahallesinde bulunan tapunun 232 ada 13 parsel nosunda kayıtlı arsa vasıflı taşınmaz ile yine Cumhuriyet Mahallesinde bulunan tapunun 202 ada 11 parsel nosunda kayıtlı arsa vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır. 

1.) İDARENİN

Adresi: Alaybey Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 36 Bozcaada / ÇANAKKALE

Telefon / Faks: 0 (286) 697 80 81 – 0 (286) 697 86 76

Elektronik Posta Adresi: www.bozcaada.bel.tr

2.) İHALE KONUSU TAŞINMAZLARIN ADA PARSELİ,NİTELİĞİ,YÜZÖLÇÜMÜ,MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ,GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ VE İMAR DURUMU

Ada/Parsel

Yüzölçümü

Niteliği

Muhammen Satış Bedeli

İhale Tarihi

İhale Saati

Geçici Teminat

232/13

39.55 m2

Arsa

3.678.150,00 TL

20/05/2024

14.00

367.815,00 TL

202/11

46.10 m2

Arsa

3.734.100,00 TL

20/05/2024

14.30

373.410,00TL

İMAR DURUMU

232/13

Arka Bahçe Mesafesi 2 metre bırakılmalıdır. Bahçe mesafesi bırakıldıktan sonra kalan 30.10 m2’nin tamamına imar durumu mevcuttur.

202/11

Parselin yola terki olup yola terk işlemi tamamlandıktan sonra kalan 26.92 m2’nin tamamına imar durumu mevcuttur.


3.) İHALELERİN

a) Yapılacağı Yer: Bozcaada Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu

b) Tarih ve Saat: 232 ada 13 parsel - (20.05.2024 – 14.00) // 202 Ada 11 Parsel - (20.05.2024 – 14.30)

c) Geçici teminat bedeli muhammen bedelin % 10’ u nispetindedir.

4.) İHALELERE KATILACAK OLAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDEN İSTENİLECEK BELGELER

Gerçek Kişilerden

a) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesinin okunup anlaşıldığına ilişkin olarak imzalanması gerekmektedir

b) Geçici teminat bedelinin ödendiğine ilişkin tahsilat makbuzu

c) Nüfus cüzdanı fotokopisi veya nüfus kayıt örneği

d) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi  

e) Vekaleten katılım halinde  noter tasdikli vekaletname

f) Başkanlığımıza yapılandırma harici borcu bulunmadığına ilişkin Borcu Yoktur belgesi

g) Şartname Ücreti 1200 TL olup Belediyemiz Gelirler Müdürlüğüne ödenmesi gerekmektedir

h) 2886 ve 4734 sayılı kanuna tabi ihalelerde yasaklı olmadığına ilişkin imzalı taahhütname

Tüzel Kişilerden;

a) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesinin okunup anlaşıldığına ilişkin olarak imzalanması gerekmektedir

b) Geçici teminat bedelinin ödendiğine ilişkin tahsilat makbuzu

c) Vergi Levhası

d) İmza Sirküsü

e) Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekaletname

f) Başkanlığımıza yapılandırma harici borcu bulunmadığına ilişkin Borcu Yoktur belgesi

g) Şartname Ücreti 1200 TL olup Belediyemiz Gelirler Müdürlüğüne ödenmesi gerekmektedir

h) İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi ve yukarıda istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur

ı) 2886 ve 4734 sayılı kanuna tabi ihalelerde yasaklı olmadığına ilişkin imzalı taahhütname

*Önemli*:İsteklilerin ihale günü olan 20.05.2024 günü saat 13.30’ a kadar geçici teminatlarını yatırarak evraklarını teslim etmeleri gerekmektedir. Sonrasında yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

TALİPLİLERE İLANEN DUYURULUR

Bozcaada Belediye Başkanlığı 

#ilangovtr Basın No: ILN02027918