Yayınlanma: 08.12.2023 - 00:01

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz, Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi hükümleri doğrultusunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları


İl / İlçe / Mahalle

İzmir / Buca / Zafer Mh. (Tapu Mh.: Kuruçeşme)

Pafta / Ada / Parsel

L18A15C4A Pafta / 20298 Ada / 3 Parsel

Adres

Atatürk Caddesi No:190

Alanı

6.000,00m²

İmar Durumu

Konut Dışı Kentsel Çalışma ve UA, E:0,60, Hmax= 9,50m

Fiili Durumu

Taşınmaz ilan tarihi itibari ile boştur. Tamamı Buca Belediyesine aittir.

(TEK Kurumu lehine 3,53m²’lik yerde irtifak hakkı bulunmaktadır.)


Muhammen Bedel

80.000.000,00TL

Geçici Teminatı

2.400.000,00TL

İhale Usulü

2886 S.K. 35/a Maddesi (Kapalı Teklif Usulü)

İhale Günü

19.12.2023

İhale Saati

14:45

AÇIKLAMA

İhale Dosyasının Görüleceği Yer

Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. (Menderes Cad. No:85, Buca Belediyesi Hizmet Binası, Kat:6, Oda: 602 Buca İZMİR)

İhale Dosyası Satış Bedeli

İhale dosyası bedelsiz temin edilebilir.

İhale Dosyasının Temin Edileceği Adres:

Emlak İstimlak Müdürlüğü

İhale Dosyasının Temin Edileceği Son Tarih

19.12.2023 / Saat 12:00

İhale İçin Son Evrak Verme Tarihi ve Saati

19.12.2023 / Saat 12:30

İhale İçin Evrak Teslim Adresi

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

İhalenin Yapılacağı Yer

Buca Belediyesi Meclis Salonu (Buca Belediyesi Hizmet Binası, Kat:2)

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDEN AŞAĞIDAKİ BELGELER ARANILIR

1. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ekinde verilen tüm belgelerin (Ek-6 hariç) doldurulup imzalanmış nüshalarını,

2. Teminat mektubunu (yada Madde-4’de açıklanan teminat olarak kabul edilebilecek değerleri),

3. İsteklinin gerçek kişi olması halinde

     a. Nüfus cüzdanı sureti

     b. Nüfus Müdürlüğünden veya e-devletten ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi

     c. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,

4. İsteklinin tüzel kişi olması halinde:

     a. Kayıtlı olduğu vergi dairesi kaydı

     b. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirküleri,

     c. Vekâleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter onaylı imza beyannamesi,

    d. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)

5. İsteklinin ortak girişim olması halinde

     a. Şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

     b. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için bu maddedeki (3) ve (4) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

6. Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dâhilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde;

     a. Verecekleri her türlü teminatlarda (geçici v.s. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir.

     b. Yabancı istekliler Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımalı ve Türkiye'de adres beyanı gösterir belge sunmalıdır.

     c. Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş ve apostil şerhinin havi olması gerekmektedir.

• İstenen belgelerden Teklif Mektubu İç Zarf’a diğer tüm belgeler Dış Zarf’a konulacaktır.

• 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve şartnamede açıklanan biçimde teklifte bulunulması gerekmektedir. İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

• İşbu ilan metni, mevzuat gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermektedir. İhale dosyasının nasıl teslim edileceği, İdare’den temin edilecek şartnamelerde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

• Değerlendirmeye alınan İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan İsteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

• İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No: ILN01945997