BURHANİYE KAYMAKAMLIĞI EDREMIT MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 27.09.2023 - 00:00

(Burhaniye Milli Emlak Şefliği)

TABLO-I

SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR

Sıra No.

Taşınmaz No

İli

İlçesi

Mahallesi

Mevkii

Ada

No.

Parsel

No.

Cinsi

Yüzölçümü

(m2)

Hazine

Hissesi

İmar

Durumu

Tahmin Edilen

Bedeli (TL)

Geçici

Teminat

Bedeli (TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

10060102410

Balıkesir

Burhaniye

Memiş

Hanefioğlu

684

214

Arsa

145,27

Tam

Konut Alanı

705.000,00

211.500,00

12.10.2023

10:00

2

10060101285

Balıkesir

Burhaniye

Kırtık

Karabaş

177

9

Çalılık ve Delicelik

14.550,27

Tam

Kısmen Köy Yerleşik Alanı

1.800.000,00

540.000,00

12.10.2023

10:30

3

10060100360

Balıkesir

Burhaniye

Pelitköy

Kocaçam

334

1

Tarla

3.728,12

Tam

Konut Alanı

11.870.000,00

3.561.000,00

12.10.2023

11:00

4

10060100018

Balıkesir

Burhaniye

Geriş

Karakova

710

290

Arsa

8,86

Tam

Konut Alanı

135.000,00

40.500,00

12.10.2023

14:00

5

10060102670

Balıkesir

Burhaniye

Kuyumcu

Köyiçi

319

5

Arsa

27,58

Tam

Köy Yerleşik Alanı

225.000,00

67.500,00

12.10.2023

14:30

6

10060100761

Balıkesir

Havran

Köylüce

Sakızlık

132

25

Çay Yatağı

7.655,20

Tam

İmarsız

766.000,00

229.800,00

12.10.2023

15:00

 Yukarıda yazılı Hazineye ait 3 sıra numaralı taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36.maddesine göre Kapalı Teklif Usulü, diğer taşınmazların satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte Burhaniye Kaymakamlığı, Milli Emlak Şefliğinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

1) İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatine kadar;

a) Geçici Teminat Makbuzunu yatırmış olmaları veya 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca yayımlanan Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartlara uygun olmalarıdır. (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

b) Geçici Teminat Bedelinin Nakit yatırılmak istenmesi halinde Burhaniye Malmüdürlüğünün Burhaniye Ziraat Bankasında bulunan TR 0600 0100 0111 0000 1000 5208 no'lu iban hesabına yatırılacaktır. (Açıklama kısmına ad, soyad ve taşınmaz numarası yazılmalıdır.)

c) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,T.C. Kimlik Numaralarını bildirmeleri ve Nüfus Cüzdan suretini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlarda ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, İdare Merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayii Odasından veya benzeri Meslek Kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde (2023 yılı) alınmış Sicil Kayıt Belgesi ile Tüzel Kişilik adına İhaleye katılacak kişilerin Tüzel Kişiliği Temsilen Tam yetkili olduklarını gösteren Noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; 

ç) Kamu Tüzel Kişiliklerinin ise yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihalenin başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.

d) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş Noter tasdikli vekaletnameyi vermeleri

e) Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalelerde teklif zarfları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi uyarınca şu bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanmalıdır;

"(1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılır.

(2) Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

(3) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması, bu mektuplarda şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur.

(4) Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.” denildiğinden ihale sırasında yapılacak kontrollerde uygun olmayan teklifler reddedilecektir.

-Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dış zarfın üzerine ihale komisyonu başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır.

-Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

-Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

2) İhaleye ait şartname ve ekleri, mesai saatleri içerisinde Burhaniye Hükümet Konağı (Milli Emlak Şefliğinde) ücretsiz görülebilir.

3) 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (KDV, Karar pulu, Tapu harcı) müstesnadır. Taşınmazların satış bedeli peşin veya 1/4 peşin kalanı en fazla 2 (iki) yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenir. Kiralamalarda ise taşınmazın kira bedeli ise tamamı peşin veya 1/4 peşin kalan kısmı aynı yıl içinde 3 eşit taksitle ödenebilir. satışı yapılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (beş) yıl süreyle Emlak Vergisine tabi değildir. 

4) Döner Sermaye işlem bedeli ayrıca tahsil edilir. (Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller, üzerinden işlem bedeli; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzdebir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (onbinde yirmi beş) oranında pay alınır.)

5) Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6) Halen ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar kendi adlarına veya vekaleten ihaleye katılamazlar. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilir. 

7) İhale Komisyonu gerekçesini açıklayarak, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8) İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve https://balikesir.csb.gov.tr/duyurular adresinde görülebilir. Bilgi için irtibat telefonu: 0 266 412 55 41

İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın No: ILN01889422