Yayınlanma: 10.02.2024 - 00:00

ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ

18 KALEM BİYOMEDİKAL TÜKETİM VE 7 KALEM SARF MALZEME ALIMI

DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

18 KALEM BİYOMEDİKAL TÜKETİM VE 7 KALEM SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2024/95439

1- İdarenin

a) Adı: DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi: Talat Paşa Mahallesi Pazar Yolu Caddesi No:4 Kat:4 34510 FATİH MAHALLESİ ESENYURT/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 2125964025-5969649 - 2125963162

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu mal alımın

a) Adı: 18 KALEM BİYOMEDİKAL TÜKETİM VE 7 KALEM SARF MALZEME ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı: 18 KALEM TIBBI BİYOMEDİKAL TÜKETİM VE 7 KALEM TIBBİ SARF TÜKETİM MALZEMESİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ TIBBI SARF DEPO

ç) Süresi/teslim tarihi: Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır. Sözleşmenin imzalanmasından itibaren ilgili deponun yazılı siparişi üzerine 7 (yedi) iş günü içerisinde Muayene Kabul Birimine peyder pey teslim edilecektir. 7 (yedi) iş günü içerisinde teslim edilmemesi üzerine cezai müeyyide uygulanacaktır. Sözleşme süresi, sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle başlayacak olup, 180 (yüzseksen) takvim günü olacak şekildedir.

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihi sayılacaktır.

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 26.02.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi Talatpaşa Mah. Pazaryolu Cad. No:4 Kat 4 (Toplantı Salonu ) (Ek Bina) Casel Plaza Esenyurt İstanbul

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1) Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası`na (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi'ne kayıtlı olması ve tıbbi cihazların TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanıp T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş olması gerekmektedir. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TİTUBB ve/veya Ürün Takip Sistemi'ne kayıtlarını (T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili web sitesinden alınan kayıt belgeleri) teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB ve/veya Ürün Takip Sistemi kayıtları ile birlikte sunacaklardır. Teklif verilen kalem size’li ya da fr.’li ise UBB barkod numaralarını liste halinde sunmaları gerekmektedir.Bu belgeleri sunmayan veya T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi'ne kayıtlı olmayan isteklilerin teklif ettiği ürünleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğini, Vücut dışında kullanılan (invitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmelikleri kapsamı dışında olan malzemeler için üreticinin/ithalatçının teklif edilen malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanını verecektir.

3) İstekliler, teklif edeceği ürünlerin UBB belgelerinin üzerine ürün sıra numaralarını yazacaklardır.

4) İstekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında düzenlenen "Satış Merkezi Yetki Belgesi"ni ihale teklif dosyalarında sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a) Aday ve istekli adına düzenlenen Sanayi ve Sicil belgesi 

b) Adayın ve isteklinin üyesi olduğuı meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu 

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olşduğu mesklek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imlat yetelilik belgesi

ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

1- İstekliler ihale Komisyonunca yapılan teklif değerlendirmesi sonucunda yeterlik belgelerin kontrolü ve teyidinden sonra teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunu teyid etmek amacıyla birinci ve ikinci  en  avantajlı firmadan başlamak üzere  teklif ettikleri her bir kalem için teklif değerlendirme sonrası ürünler için en az 1 (Bir) adet numune orijinal ambalajında, her numunenin üzerinde firma ismi ve ihale sıra nosu yazılı olarak teknik şartnamede belirtilenler sayıda numune verecekler. Teknik şartnamede herhangi bir numune sayısı belirtilmeyen ürünler için ise  en az birer adet /litre/kg/takım/çift/kartuş vs.numune vereceklerdir. İstekliler, teklif ettikleri her bir kaleme ait numuneyi ihale sonrası yapılacak olan tebligata ilişkin kurumumuza teslim tutanağı ile birlikte teslim edilecektir. Numunelerin Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır. Numuneler için ücret talep edilmeyecektir. Teklif edilecek ürünlerin yapılacak değerlendirmesinde teknik şartnameye uyum sağlayıp sağlamadığı ihale komisyonu tarafından tespit edilecek, uygun olmayan kalemler değerlendirme dışı bırakılacaktır. İhale sonrası eksik bir biçimde numune gönderen veya hiç numune sunmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

2- Yerli malı teklif edecek olan istekliler, Yerli Malı Belgesini yeterlilik bilgileri  tablosunda beyan etmek zorundadırlar. Yerli malı teklif eden isteklilerin bu kriterlere uygun bir biçimde belgeleri beyan etmedikleri tespit edildiğinde, söz konusu istekli yerli malı teklif ettiği kalemlerde “yerli malı fiyat avantajından” yararlandırılmayacaktır. İdarece EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyen yerli malı belgeleri isteklilerden istenecek olup, isteklilerce bu aşamada teslim edilecek yerli malı belgelerinin üzerine ihaledeki hangi kısma ve ilgili kısmın hangi kalemine ait olduğuna dair kısım sayısı ve ilgili kaleme ait sayı yazılacaktır.

3- Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası`na (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi'ne kayıtlı ve T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş olması gerekmektedir. 

4- Söz konusu ihalenin elektronik ihale olması sebebiyle istenen belge/belgelere ilişkin bilgiler, istekliler tarafından elektronik ortamda e-teklifleri ile birlikte Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilecek olup, ihale teklif işlemleri gerçekleştirilmesinin ardından Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması aşamasında idarenin  talebine binaen fiziki evrak sunulacaktır.

5- Tutanakla imza karşılığı teslim edilmeyen veya ihalede ait olduğu kısmi alımın sıra numarası yanlış yazılan numunenin uzman üyelerce değerlendirilememesinden istekli sorumludur.

6- Teslim edilen numuneler üzerinde isteklinin unvanı, ihale kayıt numarası, ihale sıra numarası  kolay çıkmayacak ve silinmeyecek şekilde belirtilecektir. 

7- Numuneler; ihale komisyonunun uzman üyelerince  teknik şartname kriterlerine  ve/veya denenerek  değerlendirilmesi aşamasında gerek görüldüğü takdirde firmadan tekrar numune istenebilecektir.

8- Numunenin şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir.

9- Teslim edilen numuneler ilgili kısıma ait sözleşme süresi bitene kadar şahit numune olarak idarece saklanacak olup, sözleşme bitim tarihinden itibaren 30(otuz) gün içinde teslim alınmayan numuneler iade edilmeyecektir. İstekli tarafından teslim alınmayan numuneler için ücret ödenmeyecek, hak talebi yapılamayacaktır.

4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Tüm Kısımlar

Belge Adı

Açıklama

İSO9001 VE TSE HİZMET BELGESİ

1.KALEM TEKNİK ŞARTNAMESİNDE İSTENİLEN BELGE

ISO 80601-274:2017 BELGESİ

3.KALEM TEKNİK ŞARTNAMESİNDE İSTENİLEN BELGE

ISO 80601-274:2017 BELGESİ ÜTS SİSTEMİNDE KAYDI VE CE BELGESİ

3. VE 4.KALEM TEKNİK ŞARTNAMESİNDE İSTENİLEN BELGE

FDA ONAYI

8.KALEM TEKNİK ŞARTNAMESİNDE İSTENİLEN BELGE

İSO 9001 :2000 VE DIN EN ISO 13485:2001

22.KALEM TEKNİK ŞARTNAMESİNDE İSTENİLEN BELGE


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No: ILN01980921