Yayınlanma: 11.05.2024 - 00:00

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İHALE İLANI

1- İHALENİN KONUSU:

Şahinbey İlçesi, Beştepe Mahallesinde bulunan, aşağıda ada, parsel numarası, tapu alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazların satışı işidir.

Ada

Parsel

Alanı(m²)

İmar Durumu

m² Rayiç Değeri

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

7010

18

800,46

Konut (A-2 E: 0.40)

8.000,00 TL

6.403.680,00 TL

192.110,40 TL

7010

19

803,54

Konut (A-2 E: 0.40)

8.000,00 TL

6.428.320,00 TL

192.849,60 TL

7010

20

808,32

Konut (A-2 E: 0.40)

9.000,00 TL

7.274.880,00 TL

218.246,40 TL

7010

21

786,29

Konut (A-2 E: 0.40)

9.000,00 TL

7.076.610,00 TL

212.298,30 TL


2- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü arttırma ile ayrı ayrı yapılacaktır.

3. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihaleye ait şartnameyi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin web adresinden (https://www.gaziantep.bel.tr/tr/ihaleler) temin edeceklerdir. Çıktısı alınan şartname, ihaleye teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanarak ihale dosyasına konulacaktır.

İhale şartname bedeli 500,00.-TL olup, bu bedel Belediyemiz veznesine veya Belediyemizin aşağıda iban numarası belirtilen hesabına yatırılabilecektir.

4- GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: 

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR63 0001 5001 5800 7325 3734 30 iban nolu Belediyemiz banka hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka teminat mektubu da sunabilirler.

5- İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerlerin ihalesi 27.05.2024 Pazartesi günü, saat 15:00 ‘da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube Müdürlüğüne 27.05.2024 Pazartesi günü, saat 12.00 ‘a kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresinde Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. İSTENİLEN BELGELER:

Şeffaf dosya aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

  • DOSYA İÇERİĞİ

a. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

b. Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),

c. Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)

d. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

e) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,

f) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,

g) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

h) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,

ı) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

i) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

Yukarıda belirtilen belgeler yarım dosya içerisine konarak İhale İşleri Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

#ilangovtr Basın No: ILN02030767