GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İHALE İLANI

Yayınlanma: 06.06.2024 - 00:00

İHALE İLANI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİNE AİT PROTON HIZLANDIRICI TESİSDE ÜNİVERSİTENİNDE İHTİYACI OLAN RADYOAKTİF İLAÇLARIN ÜRETİLEBİLMESİ VE AR-GE PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA İŞLETİLMESİ VE HASILAT KİRALAMASI YOLU İLE 10 (ON) YILLIĞINA KİRAYA VERİLMESİ İŞİ

İhale Konusu: Gaziantep Üniversitesine Ait Proton Hızlandırıcı Tesisinin Üniversitenin de İhtiyacı Olan Radyoaktif İlaçların Üretilebilmesi ve Ar-Ge Projelerinin Desteklenmesi Amacıyla İşletilmesi ve Hasılat Kiralaması Yolu İle 10 (On) Yıllığına Kiraya Verilmesi İşidir.

İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun35 (c) maddesine göre Açık Teklif Usulü.

İhalenin Yeri: Gaziantep Üniversitesi-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu

Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - GAZİANTEP

İlgili Birim: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Tel : (0342) 360 1200 – 1384

Muhammen Bedel (10 Yıllık) KDV Hariç: 30.000.000,00 TL

Geçici Teminat (%3): 900.000,00 TL

İhale Tarihi ve Saati: 28.06.2024 günü, saat 10.00

Not: 1. İhale, muhammen bedel üzerinden arttırma sureti ile yapılacaktır.

2. İhale şartnamesi 1.000,00 TL bedelle İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’ndan satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir. Doküman bedeli Gaziantep Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesap numarasına (Halk Bankası Gaziantep Üniversitesi Şubesi TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 yatırılabilecektir.)

Son Evrak Teslim Tarihi: 27.06.2024 günü, saat 16.00

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

1. TÜM İSTEKLİLER İÇİN AŞAĞIDAKİ ŞARTLARIN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR:

a. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.

b. Kanuni ikametgah sahibi olmak.

c. İsteklilerin Türkiye’de tebligat için adres, irtibat için telefon numarası ve elektronik posta adresi bildirmesi gerekmektedir.

d. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için başvuru dilekçesi, adres beyanı ve ihale konusu tesisin yerinde görüldüğüne dair beyanı (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından alınacaktır).

e. Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge: Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek. Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.

f. İhaleye katılmak isteyen anonim şirketler için Türk Ticaret Kanunu’nun 331 inci, limited şirketler için 573 üncü maddesi hükümleri aranır.

g. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri: Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermek. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermek. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

h. Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğunu gösteren belge getirmek.

i. İhale ilan tarihinden sonra alınmış bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı, noter tasdikli örneğini veya e-devletten alınmış doğrulama kodlu belgeyi  vermek.

j. İhale ilan tarihinden sonra alınmış Sosyal Güvenlik Kurumuna(SGK) borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı, noter tasdikli örneğini veya e-devletten alınmış doğrulama kodlu belgeyi vermek.

k. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (Alındı belgesi ile belgelendirilecektir). İstekliler, şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalayarak teklif dosyasına koyacaklardır.

l. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Gaziantep Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yatırıldığını gösteren alındı belgesini vermek.

m. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

n. İstekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

ö. İsteklilerin ihale saatinden önce idari şartnamesini ve teknik şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir,

p. İşbu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, talep edilen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir,

r. Yukarda belirtilen belgeler dosya içerisine konarak Satın Alma Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir,

ş. Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

2. ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE:

a. Ortak girişimi oluşturan kişilerin her birine ait yukarıda gerçek ve tüzel kişiler için belirtilen belgelerin aslı veya onaylı suretinin,

b. Ortak girişim adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselere ait vekâletnamelerin,

c. Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı taahhütnamenin, ibraz edilmesi zorunludur,

d. İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı mükellefiyet yazısı (Vergi Dairesinden alınacaktır) sunması zorunludur.

İlan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02042375