İSTANBUL 1.BÖLGE KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 29 Ekim 2023

24 AY SÜRELİ GÖRÜNTÜLEME ARŞİVLEME VE İLETİŞİM SİSTEMİ (PACS) HİZMETİ ALIMI (KHHB-1)

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

24 Ay Süreli Görüntüleme Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS) Hizmeti Alımı (KHHB-1) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2023/1190208

1- İdarenin

a) Adı: İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-1 Başıbüyük Mah. Atatürk Cad. No:1 3400 MALTEPE/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 2164212626-1228 - 2164212277

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmet alımın

a) Adı: 24 Ay Süreli Görüntüleme Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS) Hizmeti Alımı (KHHB-1)

b) Niteliği, türü ve miktarı: 24 Ay Süreli Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS) Hizmeti Alımı (KHHB-1)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Başkanlığımıza Bağlı Tüm Sağlık Tesisleri

ç) Süresi/teslim tarihi: İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2025

d) İşe başlama tarihi: 01.01.2024

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 23.11.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Başıbüyük Mah. Atatürk Cad. No:1 34854 Maltepe/İSTANBUL (Konferans Salonu)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekli firma Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kayıt Tescil Sistemine kayıtlı olmalı, SBYS aktif listede yer almalı ve KTS yetki belgesine sahip olmalıdır. İstenildiği takdirde idaremize teslim edileceği Yeterlik Tablosunda beyan edilmesi gerekmektedir. KTS yetki belgesine sahip olmayan veya yetki belgesi olmasına rağmen SBYS aktif listede yer almayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

-İstekliler Teklif edileceği ileri düzey 3D yazılımı aynı üretici firma tarafından üretilmiş olmalı veya farklı bir üreticiye ait 3D yazılımını teklif verecek olan firmaların üretici firma tarafından verilmiş olan yetki belgesi ve yetkili bayisi olduğunu gösterir belgeleri olmalıdır. ilgili belgeler istenildiği takdirde idaremize teslim edileceği Yeterlik Tablosunda beyan edilmesi gerekmektedir. -İstekliler, teklif ettikleri PACS, RIS, Teleradyoloji için Teknik Şartname maddelerine sırasına göre tek tek cevap vereceğini, istenildiği takdirde idaremize teslim edileceği Yeterlik Tablosunda beyan edilmesi gerekmektedir. -istekliler ,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Kamu Bilişim Yetki Belgesine sahip olmalı ve istenildiği takdirde idaremize teslim edileceğini Yeterlik Tablosunda beyan edilmesi gerekmektedir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel sektörde yapılmış olan her türlü PACS ve/veya Teleradyoloji Hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler/0,87

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No: ILN01920163