İSTANBUL AĞAÇ PEYZAJ EĞİTİM HİZM VE HAYV BAHÇ. İŞL.TİC.A.Ş.

Yayınlanma: 10.06.2024 - 00:00

2024 YILI İSTANBUL GENELİ YEŞİL ALANLARININ BAKIMI DOĞRUDAN HİZMET ALIMI İŞİ KAPSAMINDA; İSTANBUL GENELİ 2'İNCİ KISIM YEŞİL ALANLARININ ONARIMI VE YAPIM İŞİ

İSTANBUL AĞAÇ VE PEY EĞİ.HİZ.HAY.BAH. İŞL.SAN.TİC.A.Ş

2024 Yılı İstanbul Geneli Yeşil Alanlarının Bakımı Doğrudan Hizmet Alımı İşi kapsamında; İstanbul Geneli 2'inci Kısım Yeşil Alanlarının Onarımı ve Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2024/722602

1- İdarenin

a) Adı: İSTANBUL AĞAÇ VE PEY EĞİ.HİZ.HAY.BAH. İŞL.SAN.TİC.A.Ş

b) Adresi: 5. Levent Mahallesi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı. No: 33 34060 Alibeyköy EYÜPSULTAN/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 02126000000 - 02126000099

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu yapım işinin

a) Adı: 2024 Yılı İstanbul Geneli Yeşil Alanlarının Bakımı Doğrudan Hizmet Alımı İşi kapsamında; İstanbul Geneli 2'inci Kısım Yeşil Alanlarının Onarımı ve Yapım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı: 173 Kalem Yapım İşi Mahal listesinde bulunan yeşil alan ve yürüyüş yollarının revizyonu, yeni yürüyüş yolu, yeşil alan tanzimi ve süs havuzlarının revize edilmesi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: İstanbul Geneli Avrupa Yakası park ve bahçeleri

ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 165 (YüzAltmışBeş) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 02.07.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): 5. Levent Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 33 Eyüp/İSTANBUL Ek Hizmet Binası Erguvan Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan  '' (A) ALT YAPI İŞLERİ- XVIII.GRUP: SAHA İŞLERİ ''   benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Peyzaj Mimarlığı

Ziraat mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan= ((En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı: 60

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı: 40

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması

(Alınabilecek Azami FDU Puanı: 40)

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı

Unsur Puanı

MAKİNE İLE YUMUŞAK VE SERT TOPRAK KAZILMASI (SERBEST KAZI)

2,21%

3,31%

1,4

ÇAKIL TEMİN EDİLEREK, DRENAJ YAPILMASI

1,25%

1,88%

0,8

32MM'YE KADAR KIRMATAŞ TEMİN EDİLEREK, MAKİNE İLE SERME, SULAMA VE SIKIŞTIRMA YAPILMASI

1,05%

1,58%

0,7

BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 25/30 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA, GRİ RENKTE, NORMAL HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL)

6,09%

9,14%

3,8

NERVÜRLÜ ÇELİK HASIRIN YERİNE KONULMASI 1,500-3,000 KG/M2 (3,000 KG/M2 DAHİL)

1,09%

1,64%

0,7

PLYWOOD İLE DÜZ YÜZEYLİ BETONARME KALIBI YAPILMASI

0,78%

1,17%

0,5

SAC İLE EĞRİ YÜZEYLİ BETON VE BETONARME KALIBI YAPILMASI

0,76%

1,14%

0,5

Ø 200 MM ANMA ÇAPLI, PVC ESASLI KORUGE DRENAJ BORUSUNUN TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ

0,68%

1,03%

0,4

4 CM KALINLIĞINDA ANDEZİT LEVHA İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (30CMXSERBEST BOY)

0,63%

0,94%

0,4

DEMİR YÜZEYLERE TEK KAT ANTİPAS, TEK KAT SENTETİK BOYA YAPILMASI

0,86%

1,29%

0,5

BRÜT BETON, SIVALI VEYA ESKİ BOYALI YÜZEYLERE, ASTAR UYGULANARAK AKRİLİK ESASLI SU BAZLI GRENLİ/TEKSTÜRLÜ KAPLAMA YAPILMASI (DIŞ CEPHE)

0,98%

1,47%

0,6

LAMA VE PROFİL DEMİRLERDEN ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI

0,98%

1,46%

0,6

BETON YOL KIRILMASI

0,8%

1,2%

0,5

BETON BLOK ŞEV KAPLAMA ELEMANI TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ

1,63%

2,44%

1

ŞANTİYE DIŞINA KAMYONLA KAZI MALZ. VE MOLOZ NAKLİ

5,24%

7,86%

3,3

DOĞAL KÜÇÜK PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI

3,08%

4,63%

1,9

PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ

0,53%

0,8%

0,3

ÇAM KERESTEDEN (1.SINIF) AHŞAP İMALAT YAPILMASI

1,29%

1,94%

0,8

İŞLENEREK DEKORE EDİLMİŞ HER ÇEŞİT DEMİRDEN PARMAKLIK, KORKULUK V.B.DEKORATİF (PERFORJE) İMALAT YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI

2,82%

4,24%

1,8

ZEMİN ÜZERİNE DEĞİŞİK GEOMETRİK ŞEKİLLİ TAŞLARLA (KAYRAK) HARÇLI VE DERZLİ DÖŞEME YAPILMASI

0,59%

0,89%

0,4

SOLÜSYONLU YOL YAPILMASI(HÜCRESEL DOLGUSUZ)

2,66%

3,99%

1,7

MEVCUT YÜRÜYÜŞ YOLLARINA TAMİRAT VE SOLÜSYON UYGULANMASI

3,52%

5,27%

2,2

1. SINIF MEŞE TRAVERSTEN BORDÜR, BASAMAK VB. AHŞAP İMALAT YAPILMASI

3,26%

4,9%

2

BÜKÜMLÜ METAL SAC LEVHA İLE AYIRICI YAPILMASI

0,52%

0,78%

0,3

DERE TAŞI TEMİNİ VE UYGULANMASI

1,37%

2,06%

0,9

1. Sınıf iroko kerestesinden 18 mm kalınlıkta profilli veya profilsiz cephe veya yer kaplaması yapılması

0,7%

1,05%

0,4

ROTOR TİP POP-UP SPRİNG (3/4")

0,94%

1,41%

0,6

TERMOPLASTİK EKSANTRİK SÜZGEÇLİ ÖN FİLTRELİ SANTRİFÜJ POMPA (10HP) : 2850 DEVİR/DAKİKA RPM (135-42 M3/H) - (6-26 MSS)

1,36%

2,03%

0,8

½" GİRİŞLİ ÇALI TİPİ DÖNER NOZULLU SPRİNK ATIŞ YARIÇAPI 2-9 MT

0,49%

0,73%

0,2

ORTA VE YAN REFÜJLER İLE KAVŞAKLARDA EL İLE 30*30 CM ÇUKUR AÇILMASI VE TOPRAKLI FİDAN DİKİLMESİ

1,65%

2,48%

1

ORTA VE YAN REFÜJLER İLE KAVŞAKLARDA EL İLE 30*40 CM ÇUKUR AÇILMASI VE TOPRAKLI FİDAN DİKİLMESİ

1,69%

2,53%

1

ORTA VE YAN REFÜJLER İLE KAVŞAKLARDA EL İLE 1X1X1 M. DERİNLİĞİNDE (AĞAÇ) FİDAN ÇUKURU AÇILMASI VE TOPRAKLI FİDAN DİKİMİ

0,88%

1,32%

0,5

PARK VE BAHÇELERDE EL İLE 1,5X1,5X1,5 M. DERİNLİĞİNDE (AĞAÇ) FİDAN ÇUKURU AÇILMASI VE TOPRAKLI FİDAN DİKİMİ

0,71%

1,06%

0,4

HAZIR RULO KÜLTÜR ÇİMİ TEMİNİ VE SERİLMESİ

7,2%

10,8%

4,5

İDARE MALI HER TÜRLÜ KARIŞIM VE NEBATİ TOPRAĞIN EL İLE SERİMİ (EL İLE MAX. 15 CM. KALINLIKTA) (NAKLİYE DAHİL)

4,12%

6,18%

2,6


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr Basın No: ILN02045351