İSTANBUL ANADOLU 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 25 Ekim 2023

ESAS NO: 2022/429 Esas

DAVALI: İbrahim ORMANCI - KAZABLANKA /FAS KRALLIĞI

Mahkememizin 21/09/2023 tarihli ara kararı uyarınca;

Davalı İbrahim ORMANCI'nın mernis adresinin KAZABLANKA/FAS KRALLIĞI olduğu ancak adres yetersizliğinden dolayı iade edildiği anlaşılmakla;

19/12/2022 tarihli bilirkişi raporunun sonuç kısmında;

"1. Davalı Banka ile dava dışı asıl borçlu Aksu Armatür San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında 30.07.2013 tarihinde 750.000,- TL Limitli, 10 yıl süreli çerçeve niteliğinde Genel Ticari Kredi Sözleşmesi ( GKS ) düzenlendiği, Yunus Emre ORMANCI ve İbrahim ORMANCI'nın da sözleşmede 1.000.000 TL üzerinden kefalet imzalarının bulunduğu, Kefalet Sözleşmesinde; Kefil Olunan Miktarın yazı ve rakam ile belirlendiği, Kefalet tarihinin yazılı olduğu, davalılara atfen atılı imzalara haiz olduğu, Kefalet Türünün belirtilmediği,

2. Davalı Yunus Emre ORMANCI Vekili tarafından verilen cevap dilekçesinde, Kredi sözleşmelerindeki imzaların da müvekkillere ait olmadığı, yaptırılacak bilirkişi incelemesinde ortaya çıkacağı” beyanında bulunulmuş 11.11.2022 tarihli beyan dilekçelerinde ise “ cevap dilekçemizde kredi sözleşmelerindeki müvekkil imzalarına itiraz etmiş olmamız hasebiyle dosyanın öncelikle imza konusunda bilirkişiye gönderilmesi akabinde hesap bilirkişisine gönderilmesi gerekmektedir.” denilmiş olup; Grafoloji incelemesi yaptırılması konusunda takdirin Sn. Mahkemenin uhdesinde olduğu,

3. Dava Tarihi Takip tarihi itibariyle Kredi hesaplarından dolayı, Davalı Bankanın Davacı borçlulardan olan alacağının 45.773,25 TL asıl alacak, 34.465,61 TL İşlemiş temerrüt faizi ve 1.038,62 TL 96 5 BSMV olmak üzere 81.277,48 TL olduğu,

4. Talep olunan 42.873,19 TL icra vekâlet ücreti ise 2021 yılı AAÜT uyarınca İstanbul Anadolu 13.İcra Müdürlüğü'nün 2019/37203 Esas sayılı dosya takip çıkışı olan 516.463,75 TL üzerinden hesaplanmış olup, Talep edilen 42.873,19 TL İcra Vekâlet Ücreti ile ilgili Takdir Sn. Mahkemenin uhdesinde olduğu,

5. Davalı Bankanın, dava tarihinden borç tamamen ödeninceye kadar, davacı borçlulardan 45.773,25 TL asıl alacak üzerinden yıllık % 27,30 oranında temerrüt faizi talep edebileceği,

6. Tarafların hukuki nitelikteki talepleri ile masraf, vekalet ücreti, tazminat ve benzeri diğer taleplerinin Sayın Mahkemenin takdirleri içinde kaldığı" sonucuna varıldığı anlaşılmakla;

Yukarıda adı geçen davalıya; mahkememize başvurması halinde bilirkişi raporu ve eklerini alabileceği, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağının ihtar olunduğu, ilanen tebliğ olunur. 22/09/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01915297