İSTANBUL ARNAVUTKÖY DEVLET HASTANESİ

Yayınlanma: 17 Kasım 2023

4 KISIM HASTANEMİZ SİSTEMLERİNİN/CİHAZLARININ 7/24 HİZMET SUNUMUNA HAZIR HALDE TUTULMASI VE PERİYODİK BAKIM ONARIM, KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ, PNÖMATİK SİSTEMİ BAKIM ONARIMI İLE OTOMASYON SİSTEMİ HİZMET ALIMI

DEVLET HASTANESİ-ARNAVUTKÖY SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

4 Kısım Hastanemiz Sistemlerinin/Cihazlarının 7/24 Hizmet Sunumuna Hazır Halde Tutulması ve Periyodik Bakım Onarım, Kartlı Geçiş Sistemi, Pnömatik Sistemi Bakım Onarımı ile Otomasyon Sistemi Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2023/1153131

1- İdarenin

a) Adı: DEVLET HASTANESİ-ARNAVUTKÖY SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi: Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı No:1165 34275 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 2124531212 - 2125975543

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmet alımın

a) Adı: 4 Kısım Hastanemiz Sistemlerinin/Cihazlarının 7/24 Hizmet Sunumuna Hazır Halde Tutulması ve Periyodik Bakım Onarım, Kartlı Geçiş Sistemi, Pnömatik Sistemi Bakım Onarımı ile Otomasyon Sistemi Hizmet Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı: 4 Kısım Hastanemiz Sistemlerinin/Cihazlarının 7/24 Hizmet Sunumuna Hazır Halde Tutulması ve Periyodik Bakım Onarım, Kartlı Geçiş Sistemi, Pnömatik Sistemi Bakım Onarımı ile Otomasyon Sistemi Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Arnavutköy Devlet Hastanesi

ç) Süresi/teslim tarihi: İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024

d) İşe başlama tarihi: 01.01.2024

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 01.12.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Arnavutköy Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Tüm Kısımlar

Belge Adı: belgeler

Açıklama: Tüm kısımlar için istenilen (teklif dosyasında bulunması gereken ) yetki belgeleri, eğitim ve TSE hizmet yeri yeterlilik belgeleri kısımlara ait teknik şartnamelerde belirtilmiştir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

1. Kısımda; Kamu ve/veya Özel Sektöre yapılmış kısım konusu işle ilgili her türlü Tamir, Bakım ve Onarım, Ölçüm, Kontrol, vb. işlerinin tamamı ve/veya bu işlerden herhangi biri,

2. Kısımda ise Kamu ve/veya Özel Sektöre yapılmış her türlü Pnömatik Tüp Taşıma İşi benzer iş olarak kabul edilecektir. 

3. ve 4. Kısımda isteklilerin iş deneyim belgesi sunmasına gerek bulunmamaktadır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R): Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 

#ilangovtr Basın No: ILN01933178