İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIM ONARIM İHALESİ

Yayınlanma: 18 Kasım 2023

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI EK HİZMET BİNALARINA AİT 2024 YILI BAKIM ONARIM İHALESİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Müdürlüğümüz ve Bağlı Ek Hizmet Binalarına Ait 2024 Yılı Bakım Onarım İhalesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1264220

 1-İdarenin

a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi : Peykhane Caddesi No:8 ÇEMBERLİTAŞ/ FATİH/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası : 02126383000 - 2125180712

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Müdürlüğümüz ve Bağlı Ek Hizmet Binalarına Ait 2024 Yılı Bakım Onarım İhalesi

b) Niteliği, türü ve miktarı : 14 kısım

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Teknik şartnamede belirtilen yerler

ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024

d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.12.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Binbirdirek Mah. Peykhane Cad. No:8 Fatih/İSTANBUL


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

İstekli olan firmalar teklif verdiği kısımlar için ayrı ayrı olmak üzere aşağıda belirtilen belgeleri yeterlilik tablosunda belirtmek zorundadır. İlgili belgeler; 1. KISIM GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ: Kollu bariyer veya otomatik bahçe kapısı veya turnike veya benzeri geçiş kontrol sistemi için bu sistemleri üreten herhangi bir firmadan alınmış kurmaya veya satmaya yetkili olduğunu gösterir yetki belgesi olacaktır. 2. KISIM JENERATÖRLER: Jeneratörler için Türk Standartları Enstitüsünden alınmış Hizmet Yeterlilik Belgesi olacaktır. 3. KISIM GÜVENLİK KAMERALARI : TSE'den alınmış Hizmet Yeterlilik Belgesi veya herhangi bir kamera üreticisinden alınmış satmaya veya monte etmeye yetkili olduğunu gösterir servis belgesi olacaktır. 4. KISIM UPS: UPS'ler için Türk Standartları Enstitüsünden alınmış Hizmet Yeterlilik Belgesi olacaktır. 5. KISIM YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMLERİ : TSE’den alınmış Hizmet Yeterlilik Belgesi olacaktır. 6. KISIM SOĞUTMA GRUBU (CHİLLER VE FANCOİL): Soğutma grupları (Chiller veya fancoiller) için Türk Standartları Enstitüsünden alınmış Hizmet Yeterlilik Belgesi olacaktır. 7. KISIM HASSAS KONTROLLÜ KLİMALAR: Hassas kontrollü klimalar için Türk Standartları Enstitüsünden alınmış Hizmet Yeterlilik Belgesi olacaktır. 8. KISIM KLİMALAR: Klimalar için Türk Standartları Enstitüsünden alınmış Hizmet Yeterlilik Belgesi olacaktır. 9. KISIM HİDROFOR GRUBU: Hidrofor grupları için Türk Standartları Enstitüsünden alınmış Hizmet Yeterlilik Belgesi olacaktır. 10. KISIM SU DEPOLARI: Su depoları için Türk Standartları Enstitüsünden alınmış Hizmet Yeterlilik Belgesi olacaktır. 11. KISIM VRF SİSTEMLERİ: VRF sistemleri için Türk Standartları Enstitüsünden alınmış Hizmet Yeterlilik Belgesi olacaktır. 12. KISIM GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ: Gazlı yangın söndürme sistemleri (FM200 vb.) için Türk Standartları Enstitüsünden alınmış Hizmet Yeterlilik Belgesi olacaktır. 13. KISIM KAZAN DAİRESİ VE BRULÖR: Isıtma sistemleri (kazan, kaskat,brülör, sirkülasyon pompası, genleşme tankı,boyler, baca) için Türk Standartları Enstitüsünden alınmış Hizmet Yeterlilik belgesi olacaktır. 14. KISIM ASANSÖRLER: Bakımcı firma "Asansör Monte Eden" firma olduğunu gösteren belge sahibi olacaktır (H Modul ) Bakım yapacak olan firma Asansörler için Türk Standartları Enstitüsünden alınmış Hizmet Yeterlilik Belgesi sahibi olacaktır. Firmanın bünyesinde Makina veya Elektrik veya Elektrik-Elektronik veya Mekatronik Mühendisi bulunacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

İstekli olan firmalar teklif ettikleri her bir kısma ayrı ayrı olmak üzere Kamu ve/veya Özel Sektöre yapılmış kısımların özellikleriyle ilgili her türlü tamir, bakım ve onarım hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr Basın No: ILN01933906