Yayınlanma: 12.02.2024 - 00:00

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AFET HAZIRLIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afet Hazırlık Şube Müdürlüğünün; teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afet Hazırlık Şube Müdürlüğünün teşkilat yapısı ve bu yapıda yer alanların görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;                 

a. Afet Yönetimi Planı: Şehrin ve kurumun tüm kaynaklarının ve kapasitesinin ortaya çıkarıldığı, ihtiyaçlar ile kapasite arasındaki farkın eylemler bazında takip edildiği, tekil veya bütünleşik tehlike bazında ve risk azaltma odaklı olarak yapılan planını,

b. Bağlı Kuruluş: İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel (İETT) İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğünü,

c. Büyükşehir Belediye Meclisi: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisini,

ç. Çalışan Personel: Afet Hazırlık Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli memur, sözleşmeli personel, işçi statülü personel ile diğer personeli,

d. Daire Başkanı: Afet Hazırlık Şube Müdürlüğünün bağlı olduğu ilgili Daire Başkanını,

e. İlgili Kuruluş: Kurum veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu sermaye şirketleri ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu sermaye şirketlerini,

f. Kurum: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını,

g. Müdür Yardımcısı: Afet Hazırlık Şube Müdürlüğünde, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde görev yapan kadrolu Müdür Yardımcısını,

ğ. Şef: Afet Hazırlık Şube Müdürlüğünde kadrolu Şefi,

h. Şube Müdürlüğü: Afet Hazırlık Şube Müdürlüğünü,

i. Şube Müdürü: Afet Hazırlık Şube Müdürlüğünde görev yapan Şube Müdürünü ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Teşkilat

MADDE 5 – (1) Afet Hazırlık Şube Müdürlüğü idari teşkilatı; şube müdürü, müdür yardımcısı, şef, memur, sözleşmeli personel, işçi, geçici işçi ve diğer personelden oluşur.

(2) Birim içi teşkilat yapıları, şef görevlendirmesi usulüne uygun olarak yapılır.

Şube müdürlüğünün görevleri

MADDE 6 – (1) Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a. Afet Yönetimi Planını yapmak,

b. Kurum tarafından hazırlanan stratejik planlar ile eylem planlarını afet ve risk yönetimi ile ilgili süreçler yönünde değerlendirerek bu planların afet güvenliği boyutunun güçlendirilmesine katkı sunmak,  il ölçeğindeki diğer afet ve acil durum planlarıyla koordinasyonu sağlamak,

c. Yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlarla ilgili bilgiler toplamak, değerlendirmek ve bu bilgileri yayınlamak,

ç. Afet yönetimi için kurumun birimlerinin, bağlı ve ilgili kuruluşlarının kapasitesini yönetmek amacıyla bilgi sistemleri üzerinden veri toplamak,

d. Afet anında görevlendirilecek ekiplerin kurulmasını, eğitimlerinin yaptırılmasını ve göreve hazır halde tutulmasını sağlamak,

e. Afetlere ve acil durumlara dayanıklı toplumsal bilince yönelik eğitim ve kültür içeriği geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak,

f. Ulusal ve/veya uluslararası ölçekte afet ve acil durum alanında çalışan, bu alanda çalışma yapmaya ihtiyaç duyan veya faaliyet gerçekleştirmek isteyen kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ile iş birliği yapmak.

Şube müdürünün görevleri

MADDE 7 – (1) Şube Müdürünün görevleri şunlardır:

a. Çalışmaları yazılı ve sözlü talimatlarla yürütmek,

b. Şube Müdürlüğünü sevk ve idare etmek, Müdürlüğün disiplinini sağlamak,

c. Personel arasında görev dağılımı yapmak,

ç. Şube Müdürlüğünde çalışan personelin amiri olarak, her statüdeki personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak,

d. Şube Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını mer’i mevzuat çerçevesinde belirlemek,

e. Şube Müdürlüğü bünyesindeki şefliklerin iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetmek,

f. Şube Müdürlüğü ile diğer birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,

g. Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Şube müdürünün yetkileri

MADDE 8 – (1) Şube Müdürünün yetkileri şunlardır:

a. Şube Müdürlüğünün görevlerine ilişkin karar vermek, tedbir almak ve bu kararları uygulatmak,

b. Şube Müdürlüğü ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkilisi olmak,

c. Şube Müdürlüğüne bağlı çalışanları denetlemek ve karşılaşılan aksaklıkları gidermek,

ç. Çalışan personelin yıllık izin kullanma dönemlerini tespit etmek.

Şube müdürünün sorumlulukları

MADDE 9 – (1) Şube Müdürü; görevlerinin yerine getirilmesinden, yetkilerini zamanında ve gereğince kullanmasından Daire Başkanına karşı sorumludur.

Müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Şube Müdürlüğü bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar.

(2) Şube Müdürüne karşı sorumludur.

Şef

MADDE 11 – (1) Şube Müdürlüğü bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar.

(2) Bağlı bulunduğu üst makama karşı sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

#ilangovtr Basın No: ILN01982237