Yayınlanma: 08.12.2023 - 00:01

İSTANBUL ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

DEVLET HASTANESİ -ÜSKÜDAR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

KIRTASİYE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

29 kalem kırtasiye malzemeleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2023/1403840

1-İdarenina) Adı

:

DEVLET HASTANESİ -ÜSKÜDAR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

BARBOROS MAHALLESI VEYSIPASA SOKAK 14 ALTUNİZADE ÜSKÜDAR/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

2164747900 - 2164747917

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

29 kalem kırtasiye malzemeleri

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

29 KALEM KIRTASİYE MALZEMELERİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

29 kalem kırtasiye malzemesi Üsküdar Devlet Hastanesi Ayniyat Deposuna peyder pey teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Üsküdar Devlet Hastanesi ayniyat deposuna teslim edilecek olup, Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 5(beş) takvim günü içerisinde ilk parti mal teslim edilecektir. Geriye kalan ihale konusu malzemeler hastanemizin ihtiyacına göre 31.12.2024 tarihine kadar peyder pey alınacaktır. Peyder pey teslim alınacak malzemeler sipariş edildikten sonra 5 (beş) takvim günü içerisinde ilgili birime teslim edilecektir. Sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici yetkilisi, ihale konusu malzemelerin teslimatını, mesai günleri içerisinde 09:00-12:00 ila 13:30-15:30 saatleri arasında, sevk irsaliyesi ile birlikte İdarenin görevli personeli nezaretinde ayniyat deposuna yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanılacaktır.

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

25.12.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Üsküdar Devlet Hastanesi Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

1-İhale konusu malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla en az 1 adet numune ve teknik şartnameye cevaplarını ihaleden önce veya ihale günü ihale komisyonuna sunacaklardır.

2-İhale konusu mallara ait numunelerin her biri için malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak bir liste ile imza karşılığı idareye teslim edilecektir. Numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından teknik şartname hususlarına göre incelenecek ve gerek görüldüğü takdirde denenerek değerlendirilecek olup, değerlendirme sonuçları tutanakla ihale komisyonuna sunulacaktır. Bu tutanaklar ihale komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilerek karar verilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No: ILN01946457