İSTANBUL VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 15 Kasım 2023

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1- İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesi, Abdi Recep Peker Caddesi No:4 adresinde kâin 996 ada, 14 parsel nolu 274,00 m² brüt alanlı arsa ve üzerinde Bodrum+Zemin+2 Normal Kat+Açık alanlı terası bulunan betonarme bina, Başkanlığımızca 29.11.2023 tarihinde Çarşamba günü Saat:10.00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

İl/İlçe

Mahalle

Ada

No

Parsel

No.

Alanı

(m2)

Cinsi

İmar Durumu

Muhammen Satış Bedeli

Fiili Durum

Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarihi ve Saati

İstanbul/

Kadıköy/

Zühtüpaşa

996

14

274,00

Arsa

Konut Alanı

35.000.000-TL

Bodrum+Zemin+2 Normal Kat+Açık alanlı terası bulunan betonarme bina

1.050.000-TL

29.11.2023

10:00

2- İhale İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Hırka-i Şerif Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) No:64 Fatih/İSTANBUL, 2. Kat Toplantı İhale Salonunda 29.11.2023 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00’da yapılacaktır.

3- Taşınmaz mal satış şartnamesi  İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Müdürlüğünde , Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:64 /3. Kat 305 numaralı oda Fatih/İSTANBUL adresinde  ücretsiz görülebilir ve 5.000,00-TL (BeşBinTürkLirası) bedelin, Vakıfbank Mercan Şubesi’nde bulunan TR 91 0001 5001 5800 7305 4411 72 Başkanlık hesabına yatırılması karşılığında satın alınabilir.

4. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliliğe haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.

İstekliler şartnamelerde yazılı belgeleri eksiksiz vermek ve Türkiye'de tebligat için adres göstermek zorundadır.

İhaleye iştirak edecekler 5.000,00 TL bedel karşılığında şartname satın almak zorundadır.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayarak şartnamede belirtilen belgelerle kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

Kare kodlu ve doğrulanabilir elektronik belgeler ile Geçici Teminat ve Teklif Mektubu hariç şartnamede istenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli ya da aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personeli tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini vermesi gerekmektedir.

5- Taşınmazın satış bedeli, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde peşin olarak tahsil edilecektir.

6- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resmi harç, tapu harcı, alım satım giderleri vs. tüm giderleri ödemek, alıcıya aittir.

7- Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesi ve 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlayarak 29.11.2023 Çarşamba Saat:10.00’a kadar  İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:64 Fatih/İSTANBUL adresindeki Rehberlik ve Denetim Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan Olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01927727