İSTON İSTANBUL BETON ELEMANLARI VE HAZIR BETON FABRİKALARI

Yayınlanma: 25.11.2023 - 00:00

ÜÇ BOYUTLU BİLGİSAYAR DESTEKLİ GENEL AMAÇLI TASARIM VE ÇİZİM PROGRAMI (AĞ PAYLAŞIMLI KULLANICILAR İÇİN) LİSANS SATIN ALINACAKTIR

İSTON İSTANBUL BETON ELEMANL.VE HAZIR BETON FAB.SAN.VE TİC.AŞ

ÜÇ BOYUTLU BİLGİSAYAR DESTEKLİ GENEL AMAÇLI TASARIM VE ÇİZİM PROGRAMI (AĞ PAYLAŞIMLI KULLANICILAR İÇİN) LİSANS ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2023/1328010

1- İdarenin

a) Adı: İSTON İSTANBUL BETON ELEMANL.VE HAZIR BETON FAB.SAN.VE TİC.AŞ

b) Adresi: ORUÇ REİS MAH. VADİ CAD. GİYİMKENT SİTESİ NO:108 İSTANBUL TİCARET SARAYI K.6 ESENLER/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 2125378200 - 2125378207

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu mal alımın

a) Adı: ÜÇ BOYUTLU BİLGİSAYAR DESTEKLİ GENEL AMAÇLI TASARIM VE ÇİZİM PROGRAMI (AĞ PAYLAŞIMLI KULLANICILAR İÇİN) LİSANS ALIMI İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı: 13 ADET ÜÇ BOYUTLU BİLGİSAYAR DESTEKLİ GENEL AMAÇLI TASARIM VE ÇİZİM PROGRAMI LİSANS GÜNCELLEME ve 7 ADET ÜÇ BOYUTLU BİLGİSAYAR DESTEKLİ GENEL AMAÇLI TASARIM VE ÇİZİM PROGRAMI LİSANS ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: İSTON A.Ş. Giyimkent (Merkez)

ç) Süresi/teslim tarihi: Teknik şartnamede belirtilen yazılım ve ürünlerin İSTON A.Ş. Giyimkent (Merkez) lokasyonunda sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 gün içerisinde Teknik Şartnamede belirtilen şekilde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 18.12.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): İSTON İSTANBUL BETON ELEMANLARI VE HAZIR BETON FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş. Oruç Reis Mah. Vadi Cad.No:108 Giyimkent Sitesi İstanbul Ticaret Sarayı K:6 Esenler/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No: ILN01938409