İÜ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Yayınlanma: 14 Kasım 2023

1 KALEM CİHAZ TEMİNİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ / CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

1 KALEM CİHAZ TEMİNİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2023/1271258

1- İdarenin

a) Adı: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ / CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

b) Adresi: İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı 34080 Cerrahpaşa FATİH/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 2124143000 - 2124143010

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu mal alımın

a) Adı: 1 KALEM CİHAZ TEMİNİ

b) Niteliği, türü ve miktarı: 1 KALEM CİHAZ TEMİNİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Taşınır Mal Süreç Yöneticiliği - Demirbaş Malzeme Deposu

ç) Süresi/teslim tarihi: Cihazlar teknik şartnamede detayları yazıldığı üzere İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı - Taşınır Mal Süreç Yöneticiliği Demirbaş Malzeme Deposuna sözleşme imzalanmasına müteakip 22.12.2023 tarihine kadar tek seferde tamamını teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren başlar

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 05.12.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği Hastane Müdürlüğü Prefabrik Bina H Blok 2. Kat İhale Salonu Cerrahpaşa- FATİH/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında teklif ettikleri ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığına dair belgeyi, Tıbbi Cihaz durumu, tedarikçi / bayi belgelerinin yer aldığı çıktıları teklifiyle birlikte sunmalıdır. Tıbbi Cihaz yönetmelik kapsamı dışında olan ürünler için firmalar kapsam dışı beyanlarını sunmalıdır.

2) Ürün tedarikçi/bayii sorgulamaları öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) https://utsuygulama.saglık.gov.tr/ adresinden, ÜTS'de ürün kayıtlı değil ise TİTUBB sisteminden yapılacaktır. 

3) Yükleniciler sözleşme sırasında, yukarıda belirtilen direktifler kapsamındaki üzerinde kalmış bulunan ürünlerin ismini, birim fiyatını, markasını, barkot no'sunu, ürünün tedarikçisi ise firma tanımlayıcı no'su, bayi ise bayi kodunun yer aldığı http://212.175.169.97/IBY/Publish.htm'den hazırlamış olduğunuz dosyayı dijital ortamda (cd, disc, usb, vb.) idareye sunmalıdır.

4) Sağlık Bakanığından alınmış olan Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesini teklifiyle birlikte sunmak zorundadır.

5) Teklif edilen cihaz kapsam dışı ise kapsam dışı beyanı ile birlikte CE veya FDA veya TSE onaylarından birini teklifiyle birlikte sunmak zorundadır.

*  İstekliler İdari Şartnamede istenilen tüm belgeleri fiziki ortamda incelenebilmesi için ihale günü (05.12.2023) saat 11:00'a kadar  idareye teslim etmek zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

1- İstekli, Teklif ettiği cihazın teknik özelliklerini, çalışma ortam koşullarını, standart ve opsiyonel ( isteğe bağlı ) aksesuar listesini, tüm dış görünümünü net olarak gösteren ve tam boy resmini de içeren üretici tarafından hazırlanan katalog veya tanıtım dokümanlarını  teklifi ille birlikte sunmak zorundadır. Başka bir dilde sunulan katalog veya tanıtım dokümanlar onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. İstekli cihaz  ile ilgili teknik özellikleri cihazın bu katalog ve dokümanları üzerinde veya katalog ve dokümanların onaylı Türkçe tercümeleri üzerinde, teknik şartnamedeki maddelere karşılık gelecek şekilde tek tek işaretleyerek gösterecektir.

2- İstekliler, teklif edecekleri sistemin üretiminin halen sürdüğünü, imalatı durdurulması düşünülen veya kullanılmış, yenilenmiş ( refurbished ) bir sistem önermediğini belgelendirerek teklifi ile birlikte sunmak zorundadır. 

*  İstekliler İdari Şartnamede istenilen tüm belgeleri fiziki ortamda incelenebilmesi için ihale günü (05.12.2023) saat 11:00'a kadar  idareye teslim etmek zorundadır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 7 (yüzde yedi) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No: ILN01930183