İÜ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI (ÇAPA)

Yayınlanma: 23 Ekim 2023

LAZER CİHAZI TEMİNİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Lazer Cihazı Temini mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2023/1116538

1- İdarenin

a) Adı: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

b) Adresi: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Satınalma Müdürlüğü 34094 Çapa FATİH/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 2124142000-2124142138 - 2126351193-2124142025

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu mal alımın

a) Adı: Lazer Cihazı Temini

b) Niteliği, türü ve miktarı: Lazer Cihazı Temini

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Ayniyat Deposuna

ç) Süresi/teslim tarihi: Taraflarca sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (altmış) takvim gün içerisinde tek seferde sözleşmeye ve teknik şartnameye uygun olarak İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Ayniyat Deposu'na teslim edilecektir. Yüklenici, ayrıca ek bir süre verilmemişse son teslim günü kalan malların tamamını ilgili birimin yazılı talebini beklemeksizin teslim etmek zorundadır.

d) İşe başlama tarihi: Taraflarca sözleşmenin imzalanmasına mütakip işe başlanır

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 13.11.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Binası 1. Kat İhale Salonu Çapa - Fatih / İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Yerli malı teklif edecek istekliler; üreticinin kayıtlı olduğu tobb veya tesk'e bağlı oda\borsa tarafından düzenlenen yerli malı belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler, teklif ettiği cihazın teknik özelliklerini, çalışma ortam koşullarını,standart ve opsiyonel (isteğe bağlı) aksesuar listesini, tüm dış görünümünü net olarak gösteren ve tam boy resmini de içeren üretici tarafından hazırlanan katalog veya tanıtım dokümanlarını teklif dosyasına eklemek zorundadır. Başka bir dilde sunulan katalog veya tanıtım dokümanlar noter onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır.İstekli,cihaz ile ilgili teknik özellikleri cihazın bu katalog ve dökümanları üzerinde veya katalog ve dokümanların onaylı Türkçe tercümeleri üzerinde, teknik şartnamedeki maddelere karşılık gelecek şekilde tek tek işaretleyerek gösterecektir.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

Ürün Takip Sitemi (ÜTS)'den ürün kodu

İdari Şartname 7.5.4 - İstekliler teklif edilecek ürünlerin T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)'dan veya Ürün Takip Sitemi (ÜTS)'den ürünün kodunu ve ürünlerin Sağlık Bakanlığı'nca onaylandığını gösterir belge

Firmanın Bayi, Anabayi yada Tedarikçi kodunu gösterir belge

İdari Şartname 7.5.4 - İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)'dan veya Ürün Takip Sitemi (ÜTS)'den Firmanın Bayi, Anabayi yada Tedarikçi kodunu gösterir belge

Kapsam dışı beyanı ile birlikte CE veya FDA veya TSE onayı

İdari Şartname 7.5.4 - Teklif edilen cihaz kapsam dışı ise kapsam dışı beyanı ile birlikte CE veya FDA veya TSE onaylarından birine sahip olduklarına dair belge

Hizmet Yeterlilik Belgesi ve Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi

İdari Şartname 7.5.4 - İstekliye veya yetki aldığı firmaya ait TSE'nin ''Hizmet Yeterlilik Belgesi'' ve Sağlık Bakanlığı'nın ''Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi''

Garanti Belgesi

İdari Şartname 7.5.4 - Cihazın lazer kavitesi 5 yıl boyunca üretici firma garantisi altında olmalı ve üretici firmadan alınan apostilli bir garanti belgesi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No: ILN01914039