Yayınlanma: 09.02.2024 - 00:01

MANAVGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MANAVGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/221 Esas

Davacı Yusuf Özdemir tarafından aleyhinize açılan Geçit Hakkı Kurulması davasının yapılan yargılamasında; dahili davalı 12157630634 T.C Kimlik numaralı Ali Tahir ve Havva'dan olma 1962 doğumlu Hüseyin Cumhur AVCU'nun dava dilekçesinin ve duruşma günün tebliği yapılamadığı ve araştırmaların sonuçsuz kaldığından dahili davalı Hüseyin Cumhur AVCU'ya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı 26/05/2022 tarihli dava dilekçesi ile;

Davacıya ait taşınmazın Antalya İli, Manavgat İlçesi, Oda önü Mahallesi, 85 parselde (yenileme çalışmaları ile davacıya ait taşınmazın 101 ada 174 parsel olan) tapuya kayıtlı taşınmazının yanında bitişik bir tarla mevcut olduğunu davalıya ait taşınmazın; Antalya İli, Manavgat İlçesi, Oda önü Mahallesi, 84 parselde (yenileme çalışmaları ile davalıya ait taşınmazın; 101 ada 171 parsel olmuştur.)tapuya kayıtlı taşınmaz olduğu davacıya ait tarlanın/taşınmazın yol ile bağlantısı olmadığını davacının taşınmazı üzerinde; zeytin bakımı, zeytin yetiştiriciliği ve tarımsal faaliyetler yaptığını davacının yola çıkmak ve yol ile bağlantı sağlamak adına, davalıya ait taşınmazı kullanmak durumunda olduğunu davacıya geçit hakkı tanınmasını sağlamak için iş bu talep ve davayı açmıştırlar.

Yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına, karar verilmesini talep etmiştir.

Kendisine tebligat yapılamayan dahili davalı Hüseyin Cumhur AVCU'ya; dava dilekçesinde belirtilen iddialara karşı yazılı beyanda bulunmak üzere H.M.K 122.md. Uyarınca 2 hafta içerisinde cevap dilekçesini ve delillerini bildirmesi, bildirmediği taktirde davacı tarafın ileri sürdüğü vakıaları red etmiş sayılacağı ve yargılamaya devam olunacağı, bir adres bildirmediği takdirde verilecek kararın da ilanen tebliğ edileceği hususları ihtaren dahili davalı dahili davalı Hüseyin Cumhur AVCU'ya ilanen tebliğ olunur.23/01/2024

#ilangovtr Basın No: ILN01980455