MUDANYA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 17 Kasım 2023

MUDANYA KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No

İli

İlçesi

Mahallesi

Mevkii

Cinsi

Ada

No

Parsel No

Yüzölçümü               (M2)

Hazine Hissesi

İmar Durumu

Tahmini Satış Bedeli

 (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Bursa

Mudanya

Aydınpınar

--

Çalılık

103

92

18.088,48

Tam

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanı

18.089.000,00

4.522.250,00

30.11.2023

11:00

Yukarıda tapu ve ihale bilgileri belirtilen Hazineye ait taşınmaz malın 2886 Sayılı Yasanın 36. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satış ihalesi hizasında belirtilen tarih ve saatte Güzelyalı Siteler Mahallesi Aşiyan Sokak No:3 adresi, Mudanya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü Hizmet Binası içinde bulunan Milli Emlak Müdürlüğü Servisinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin, ihale başlangıç saatine kadar Mal Sandıklarına yatıracakları geçici teminat makbuzu (Malmüdürlüğü Veznesine yatırılamaması halinde, Mudanya Malmüdürlüğü’nün T.C. Ziraat Bankası Mudanya Şubesi nezdindeki TR44 0001 0000 6500 0010 0052 72 İBAN numaralı hesaba yatırıldığına dair Banka dekontu ile Mudanya Malmüdürlüğü’nden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin ibraz edilmesi gerekmektedir.), Banka veya Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu (teyid yazısı ile birlikte) veya Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’nce İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine geçen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilmiş ise faiz hariç ana para dikkate alınır), Yerleşim Yeri Belgesi ve Nüfus Cüzdanı Örneği, Özel kişiler adına vekaleten ihaleye girecek kişilerden noterden onaylı vekaletname, tüzel kişilerin ise, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarası ile idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri ve tüzel kişiliğinin tebligata ilişkin adres beyanı, Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

İsteklilerin İhale saatine kadar Komisyona ulaşması kaydıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlanacak teklif mektuplarını İadeli Taahhütlü olmak kaydıyla Posta yolu ile gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline % 20 (yüzde yirmi) indirim uygulanacaktır.

Satış bedeli üzerinden 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında Döner Sermaye işlem bedeli alınacaktır.

4706 Sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’sine tabi olmadığı gibi satış ve ferağa ilişkin iş ve işlemlerde düzenlenecek her türlü belge, vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi olmayacaktır.

Ortak girişim olarak ihalelere teklif verilemez.

Şartname ve ihale dosyası mesai saatleri içerisinde Mudanya Milli Emlak Müdürlüğü’nde görülebilir.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhale bilgileri "www.milliemlak.gov.tr", "www.bursa.csb.gov.tr", "www.mudanya.gov.tr" internet adreslerinden öğrenilebilir. İlan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01930436