SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GAZİOSMANPAŞA EĞT. VE ARŞ. HST.

Yayınlanma: 29 Ekim 2023

KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Hastanemiz ve Bağlı Birimleri İçin 24 Aylık Kit Karşılığı Sıvı Bazlı Otomatik Sitoloji Boyama Kiti Cihazı Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2023/1126170

1- İdarenin

a) Adı: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

b) Adresi: Karayolları Mah. Osmanbey Cad. 621. Sk. GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 0212 945 30 00 -3118 -

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu mal alımın

a) Adı: Hastanemiz ve Bağlı Birimleri İçin 24 Aylık Kit Karşılığı Sıvı Bazlı Otomatik Sitoloji Boyama Kiti Cihazı Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı: 45.000 Test Sıvı Bazlı Otomatik Sitoloji Boyama Kiti

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: S.B.Ü. Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ilgili depolara teslimat yapılacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi: Yüklenici, idarenin yazılı siparişleri doğrultusunda ürün/ürünleri peyderpey veya tek seferde 31.12.2025 tarihine kadar teslim edecektir. Yazılı siparişe (mail, faks, elden, vb.) istinaden yüklenici firma talep edilen malzemeleri 5 (beş) iş günü içinde teslim edecektir. Teslimatlar hafta içi mesai saatleri (09:00 - 15:00) arasında yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi: 01.01.2024 - 31.12.2025

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 24.11.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma İhale Birimi

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

İstekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında düzenlenen "Satış Merkezi Yetki Belgesi"ni yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecek ve istenildiğinde ihale komisyonunun yazılı talebi doğrultusunda idareye sunacaktır.

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

- İstekliler, ithalatçı veya üretici ise; teklif ettikleri Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğuna dair belgeyi ve ürün numaralarını (teklif edilen ürün ile ilgili barkod) yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmeli ve ihale komisyonunun yazılı talebi doğrultusunda idareye sunacaktır. UBB detaylı çıktılar üzerine teklif verilen kaleme ait ihtiyaç sıra numarası yazılacaktır. Teklif edilen ürün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olmadığında (kapsam dışı) bu durum belgelendirilecektir.

- İstekliler, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünlerin, ithalatçı veya üreticisinin bayisi ise; bu firmaların bayiliklerini kanıtlayıcı belgeyi ve ürün numaralarını (barkod) yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmelidir.

- İstekliler, teklif ettikleri cihazların markasını ve model bilgilerini yeterlik bilgileri tablosunda yer vermelidir.

- Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğini, Vücut dışında kullanılan (invitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmelikleri kapsamı dışında olan malzemeler için üreticinin/ ithalatçının teklif edilen malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanını verecektir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Teknik Şartname Uygunluk Belgesi: 

İstekli firmalar, teknik şartnamenin her bir maddesinde ayrı ayrı cevap verdikleri "Teknik Şartname Uygunluk Beyanı Belgesi" ne ait bilgileri yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmeleri gerekmektedir. Ayrıca teklif ettiği marka ve modelin teknik şartnameye uygun olduğunu beyan etmelidir. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No: ILN01919367