Yayınlanma: 13.05.2024 - 00:01

SAKARYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAKARYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2021/1210 Esas

KARAR NO: 2023/767

Davacı NİYAZİ SARIGÖL aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

DAVALILAR:

1-FİLİZ YURTMAN -Remzi ve Zeynep'ten olma, 01/02/1972 doğumlu

2- TUNCAY AKAR-Remzi ve Zeynep'ten olma, 15/01/1976 doğumlu

Mahkememizce ortaklığın giderilmesine ilişkin açılan davada, dava dilekçesinde belirtilen adresinize gerekçeli kararı bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

'HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

Sakarya ili, Söğütlü ilçesi, Yeniköy Köyü, Gerdeme mevkii, 155 ada 5 parsel sayılı taşınmazdaki ortaklığınüzerindeki tüm hak ve yükümlülüklerle birlikte SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

Satışın İ.İ.K hükümleri gereğince açık arttırma usulünce yapılmasına,

Satış bedelinin tapudaki hisse ve mirasçılık belgeleri dikkate alınarak pay sahiplerine ödenmesine,

Satış bedeli üzerinden %011,38 harç alınmasına, peşin harcın bundan mahsubuna, kalan harcın taraflar arasında tapudaki hisselerive miras payları oranında paylaştırılarak Hazineye İrat kaydına,

Karar kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın Sakarya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğuna gönderilmesine,

Davacı tarafından yapılan 1.381,40 TL harç, 5.473,82 TL ( keşif yol ücreti, bilirkişi, davetiye, müzekkere vb. Masraflar ) toplam? 6.855,22TL yargılama giderinin davalılardan tapudaki hisse ve mirasçılık belgeleri oranında alınarak davacıya verilmesine, kendi payına düşen kısmın davacı üzerinde bırakılmasına,

Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden avukatlık ücret tarifesince hesaplanan 8.900,00 TL avukatlık ücretini tapu kaydındaki ve mirasçılık belgesindeki payları oranında davalılardan alınarak davacıya verilmesine, kendi payına düşen kısmın davacı üzerinde bırakılmasına,

Karar kesinleştikten sonra artan gider avansının Yazı İşleri Müdürü tarafından davacıya İADESİNE, kalan avansın iadesi için yapılan tebliğ giderinin 6100 sayılı HMK'nun 333. Maddesi gereğince iade edilecek avanstan KARŞILANMASINA,

6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU YÖNETMELİĞİ'NİN 58/1. MADDESİ UYARINCA TARAFLARDAN BİRİNİN TALEBİ OLMADIKÇA GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞE ÇIKARILMAMASINA,

Dair, davacı vekilinin ve davalılar Zehra Kılıç veNurcan Taşdemir'in yüzünde, diğer tarafların yokluğunda,gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde HMK'nun 342. Maddesi gereğince dilekçe ile mahkememize veya başka bir yer mahkemesine İstinaf kanun yolu harcı, tebliğ giderleri dahil olmak üzere tüm giderler ödenerek istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.03/05/2023''

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 29/01/2024

#ilangovtr Basın No: ILN02030608