SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 28.07.2023 - 00:00

No

Adresi

İmar Durumu

Ada

Parsel

Alan (m2)

İhale

Muhammen Bedel (TL)

Geçici TeminatCinsi

Tarihi

Saati1

Saruhanlı/ Merkez

Plan Dışı Tarla

0

5975

24.000,00

Tarla

11.08.2023

10:00

6.240.000,00 TL

190.000,00 TL

2

Saruhanlı/ Merkez

Plan Dışı

Tarla

0

10194

36.771,00

Tarla

11.08.2023

10:30

9.560.000,00 TL

290.000,00 TL

1. Mülkiyeti Saruhanlı Belediyesine ait, yukarıda ada, parsel, cinsi ve m² si belirtilen taşınmazlardan 1. Sıradaki taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü, 2 sıradaki taşınmaz 2886 sayılı kanunun 36.  maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılmak üzere satış ihalesine çıkarılmıştır.

2. Taşınmazların İhalesi, yukarıda belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeninin huzurunda Saruhanlı Belediyesi Başkanlık Makamında yapılacaktır.

3. İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:   

Gerçek Kişiler;

a. Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

b. İkametgâh Belgesi,

c. Vekâleten girecekler için noter tasdikli vekâletname,

d. Belediye Gelir Servisinden Borcu Yoktur Belgesi,

e. Şartname Bedeli yatırıldığına dair Makbuzu,

f. Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu vereceklerdir.

Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);

a. İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge (Yetki Belgesi) veya Noter tasdikli İmza Sirküleri,

b. Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi,

c. Belediye Gelir Servisinden Borcu Yoktur Belgesi,

d. Şartname Bedeli Alındı Makbuzu,

e. Yatırılan Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu vereceklerdir.

4. A–  1. Sıradaki taşınmaz ihalesine katılacak istekliler ihale saatine kadar istenen evraklar ile ihaleye katılabilir.

B- 2. Sıradaki taşınmaz ihalesine katılacak istekliler Kapalı Teklif Zarflarını en geç 10/08/2023 tarihinde saat 17:00’ a kadar Saruhanlı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne vereceklerdir. İstekliler Posta ile teklif vermeleri durumunda tekliflerini en geç 10/08/2023 Perşembe günü saat 17:00’ a kadar Saruhanlı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Saruhan Mahallesi Eşref Ozan Sk. No:1 adresinde olacak şekilde iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir. Belirtilen tarih ve saatten sonra gelen postalar dikkate alınmaz.

5. İhaleye ait her türlü şartname mesai saatleri içinde Saruhanlı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde görülebileceği gibi, 500,00.-TL bedel karşılığında aynı müdürlükten satın alınabilir. İhaleye katılabilmek için ihale şartnamesi satın alınması zorunludur.

6. Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.     

İlgililere İlanen duyurulur.

#ilangovtr Basın No: ILN01865766