Yayınlanma: 27.10.2023 - 00:00

SEYHAN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda belirtilen 6 adet işyeri, kat irtifakı üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) satılacaktır.

SIRA

NO

MAHALLESİ

ADA/

PARSEL

CİNSİ

ARSA

ALANI(m²)

BLOK

B.B.

NO

KAT

KULLANIM

ALANI(m²)

MUHAMMEN BEDELİ(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

ŞARTNAME BEDELİ (TL)

İHALE TARİHİ VE SAAT

1

SARIHAMZALI

2248/3

İŞYERİ

16.873,00m²

G

1

ZEMİN

102,00m²

1.580.000,00-TL

47.400,00-TL

1.000,00-TL

08/11/2023

15:00

2

SARIHAMZALI

2248/3

İŞYERİ

16.873,00m²

G

2

ZEMİN+

BODRUM

350,00m²

3.265.000,00-TL

97.950,00-TL

1.000,00-TL

08/11/2023

15:15

3

SARIHAMZALI

2248/3

İŞYERİ

16.873,00m²

G

3

ZEMİN

65,00m²

820.000,00-TL

24.600,00-TL

1.000,00-TL

08/11/2023

15:30

4

SARIHAMZALI

2248/3

İŞYERİ

16.873,00m²

G

4

ZEMİN

35,00m²

480.000,00-TL

14.400,00-TL

1.000,00-TL

08/11/2023

15:45

5

SARIHAMZALI

2248/3

İŞYERİ

16.873,00m²

G

5

ZEMİN

52,00m²

740.000,00-TL

22.200,00-TL

1.000,00-TL

08/11/2023

16:00

6

SARIHAMZALI

2248/3

İŞYERİ

16.873,00m²

G

6

ZEMİN

45,00m²

745.000,00-TL

22.350,00-TL

1.000,00-TL

08/11/2023

16:15

2- İhale Seyhan İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3- Söz konusu 6 adet işyerinin ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzde görülebilir ve 1.000,00-TL bedel karşılığında temin edilebilir.

4- İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

5- Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü dür.

6- İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.

A- Gerçek kişi olması halinde;

a) Teklif mektubu

b) Kanuni ikametgahı,

c) Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi,

d) Nüfus Cüzdan Sureti

e) Geçici Teminat Makbuzu (Aslı) veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) Süresiz Teminat Mektubunun aslı.(Teminat Mektubunda; ihale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içeren bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur)

f) Şartname bedeli yatırdığına dair makbuz (Aslı)

g) Noter tasdikli imza sirküsü,

h) İdarece Onaylanmış Şartname sureti.

ı) İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

i) İstekli Ortak girişim ise Ortaklık Beyannamesi ve Ortaklık Sözleşmesinin ibrazı şarttır.

j) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı ya da belge. (Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır)

k) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat adresi beyan etmek. Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türki Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi olması gerekmektedir. Belgelerin aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından, tüm belgelerin Türkçe tercüme edilmiş nüshalarının da bulunması gerekmektedir.

B- Tüzel kişi olması halinde;

a) Teklif mektubu

b) Yetki Belgesi,

c) Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi,

ç) Geçici Teminat Makbuzu (Aslı) veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) Süresiz Teminat Mektubunun aslı. (Teminat Mektubunda; ihale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içeren bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur,

d) Şartname bedeli yatırdığına dair makbuz (Aslı)

e) İdarece Onaylanmış Şartname sureti.

f) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan 2023 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, vergi kimlik numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri, şirket tüzel kişilik hissedarı olmayanların tüzel kişilik adına vekaleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname (aslı),  Dernek ve Vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü ile dernek için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

g) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı ya da belge. (Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır)

h) Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türki Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi olması gerekmektedir. Belgelerin aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından, tüm belgelerin Türkçe tercüme edilmiş nüshalarının da bulunması gerekmektedir.

C- Ortak Girişim Olması Halinde;

a) Ortaklığı oluşturan her bir ortak için, gerçek kişi ise, gerçek kişilerinden istenen belgeleri; tüzel kişilik ise, tüzel kişiliklerden istenen belgeleri her bir ortak için ayrı ayrı sunacaktır. Bunun yanı sıra aşağıda belirtilen belgelerin dosyasında bulunması gerekmektedir

b) Ortakların hisselerini ve pilot ortağı gösterir ortaklık sözleşmesi sunulacaktır.

7- Şartname Bedeli 1.000,00?’dir.

8- Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9- İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde İTA Amiri tarafından onaylanacak ya da iptal edilecektir.

10- İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedeli peşin olarak ödenecek veya ihale bedelinin %50’si peşin ödenmek koşuluyla, kalan bedele birer ay aralıklarla güncel yasal faizi hesaplanarak 3 taksitle ödeme yapılması konusunda taksitli satış sözleşmesi yapılacaktır.  

11- Satıştan mütevellit bütün vergi, resim harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü gider alıcıya ait olup; alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

12- Satışı yapılan meskenin veya arsanın Tapu tescil işlemleri ihalenin kesinleşmesine müteakip ihale bedelin tamamı Belediyemiz veznesine veya banka hesabına yatırıldıktan sonra gerçekleşecektir. İhale satış bedelinin tamamı ödenmeden tapu müdürlüğünde ferağı verilmeyecektir.

13- Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde arsa veya mesken ihale bedelini şartnamede belirtilen şekli ile ödenmediği ya da taksitli satış sözleşmesi imzalanmadığı takdirde ihale iptal edilerek geçici teminat irat kaydedilir.

14- Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

15- Taşınmazların ihalesine teklif vereceklerin; şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını, 08/11/2023 günü saat 12:00’ye kadar, Yazı İşleri Müdürlüğü’ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.

16- İstekliler hangi işyeri için ihaleye teklif vermek istiyorsa, ayrı ayrı teklif zarfı düzenlenip, üzerine hangi işyerine ait teklif zarfı olduğunu belirtecektir.

İlan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01912172